Blogikirjoitus: TE24-uudistus etenee – työllisyyspalvelut Kaarinaan vuoden 2025 alussa

3.12.2023

TE24-uudistus etenee – työllisyyspalvelut Kaarinaan vuoden 2025 alussa

Kaarinan Kokoomus ry järjesti marraskuun alussa puolueen jäsenille infotilaisuuden, jossa meillä oli ilo kuulla TE24-uudistuksesta ajantasaisia tietoja uudistuksen valmistelusta Kaarinan työllisyyspalvelujohtaja Gisela Lindberg-Vesalaiselta.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2025 alussa, jolloin nykyiset alueelliset TE-toimistot lakkautetaan. Työvoimapalvelut tulevat olemaan yksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä. Uudistus on jäänyt suhteellisen vähäiselle huomiolle julkisuudessa, vaikka kyse on merkittävästä siirrosta ajassa, jossa Suomea vaivaavat samanaikaisesti työttömyys ja työvoimapula. Kuntien viranhaltijoiden, päättäjien ja kuntalaisten onkin tärkeää tiedostaa uudistuksen merkittävyys kuntien elinvoiman kannalta. Uudistus avaa monia mahdollisuuksia, mutta tärkeää on myös huomioida, ettei nykyisten työllisyyspalveluiden haasteita toisteta kunnissa vuodesta 2025 alkaen.

Uudistuksessa on tärkeää huomioida, ettei TE-palveluita siirretä nykyisen kaltaisena kunnille, vaan kuntien on luotava uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja, jotka palvelevat omaa aluetta parhaiten, ottaen huomioon yksilöllisen väestön ikä- ja koulutusrakenteen, työttömyyden taustatekijät sekä elinkeinorakenteen. Nykyisten TE-toimistojen toiminta-alueet ovat olleet hyvin laajoja, eivätkä samankaltaiset palvelut ovat toimineet kaupungeissa ja harvaanasutuilla maaseutualueilla. Myös fyysinen palveluverkko on asettanut työnhakija-asiakkaat eriarvoiseen asemaan asuinpaikasta riippuen.

Uudistuksen myötä kunnilla on erinomainen tilaisuus kehittää entistä vaikuttavampia ja kustannustehokkaampia palveluita. Tämä vaatii kuitenkin panostusta. Tällä hetkellä osassa maata on tilanne, jossa yhdellä TE-toimiston virkailijalla saattaa olla jopa 300 työnhakija-asiakasta, joiden työllistymistä virkailija edistää. Tilanne ei voi jatkua samanlaisena kunnissa vuonna 2025, sillä liialliset asiakasmäärät yhdellä virkailijalla laskevat palveluiden vaikuttavuutta merkittävästi. Suomessa on halua ottaa mallia muiden Pohjoismaiden työvoimapalveluista, mutta tässä kohdin on huomioitava, että muissa Pohjoismaissa panostukset palveluihin ovat Suomea suuremmat ja esimerkiksi yksittäisellä virkailijalla on vähemmän asiakkaita suomalaiseen vastapariinsa verrattuna. TE-palveluissa henkilöasiakaspalvelu ja yrityspalvelut ovat myös käytännön työssä eriytyneet, joka on aiheuttanut tehottomuutta. Kunnat tuntevat oman alueensa yritykset hyvin ja kunnilla onkin erinomainen tilaisuus kehittää palvelumalleja, jotka hyödyttävät samaan aikaan yrityksiä ja työnhakijoita. Onkin tärkeää, että yritykset otetaan uudistuksessa aidosti mukaan ja työmarkkinoita haastavaan kohtaanto-ongelmaan saadaan uudenlaisia ratkaisuja.

Tärkeää on myös huomioida positiivisten tekijöiden siirtyminen uudistuksen yhteydessä. TE-palveluissa on kehitetty monia hyviä käytäntöjä, joita kuntien on syytä myös jatkossa hyödyntää. TE-palveluiden henkilöstö siirtyy valtiolta kunnille ja tämän kautta kunnille siirtyy osaamista ja kokemusta, joita on ehdottomasti hyödynnettävä uudistuksen suunnittelussa. Työvoimapalvelut pitävät sisällään monenlaisia osa-alueita henkilöasiakaspalvelusta, työvoimakoulutuksen järjestämiseen ja yrityspalveluihin. Näiden osa-alueiden osaamista on vaikeaa hankkia, joten tärkeää on ottaa alan asiantuntijat mukaan uudistuksen suunnitellussa. Kaarina on muodostamassa työllisyysalueen läntisen Varsinais-Suomen kuntien kanssa. Uudistuksessa onkin myös tärkeää, että Kaarinan yksilölliset tarpeet huomioidaan työllisyysalueen toiminnassa. Samalla on hyvä varmistaa kustannustehokkuus ja hoitaa soveltuvilta osin palvelut keskitetysti yli kuntarajojen, sen sijaan että jokaisessa kunnassa järjestetään kaikkia toimintoja. Tärkeää on myös rakentaa yhteistyötä paikallisten oppilaitosten, kuten Livian kanssa.

Henry Saarinen

Kaarinan Kokoomus ry:n hallituksen jäsen ja Peimarin koulutuskuntayhtymä Livian valtuutettu