Eriävä mielipide kaupunginhallituksen päätökseen palkkausjärjestelmän kehittämisestä


KAARINAN KAUPUNGINHALLITUS § 19 Palkkausjärjestelmän kehittäminen/ otto-oikeuden käyttäminen

Tausta

Henkilöstölautakunta on 18.1.2007 päättänyt mm seuraavaa: ”Kaikille KVTES – sopimusalaan kuuluville tavoitepalkaksi asetetaan 5 % hinnoittelun alarajasta. Tavoitteeseen pääsemiseksi käytetään paikallisia järjestelyvaraeriä.”

Työantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajista koostuva paikallinen palkkausryhmä (”Kvtes –ryhmä”) totesi kokouksessaan 22.10.2015 käytössä olevan korijärjestelmän tulleen tiensä päähän. Samassa kokouksessa käynnistettiin palkkajärjestelmän uudistaminen.

Kvtes-ryhmän laatimassa 10.11.2016 päivätyssä kirjeessä todetaan, että ”Ensisijainen tehtävä on työntekijöiden yhdenmukaisen kohtelun varmistaminen kaikissa hinnoittelukohdissa. Tämä toteutetaan korottamalla ensimmäisiin käytössä oleviin koreihin sijoitettujen tehtäväkohtainen palkka sovitun ja tälläkin hetkellä voimassa olevan järjestelmän mukaiseksi”. Kvtes –ryhmän listauksen mukaan palkankorotus koskisi noin 200 henkeä ja olisi kustannusvaikutukseltaan noin 186.000 euroa/vuosi.

Faktat

2007 päätöksen mukaan + 5 %:n korotus alarajasta on tavoitepalkka. Tavoitepalkan saavuttamiseksi käytetään järjestelyvaraeriä. 2015 päätöksessä työnantajan ja työntekijöiden edustajat ovat yhteisesti päättäneet luopua em. järjestelystä.

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse ainoastaan siitä, onko Kaarinalla sopimukseen perustuva velvollisuus korottaa em. henkilöiden palkkoja 5 %:lla. Tasavertaisuuskysymys on tässä tapauksessa täysin välillinen ja siksi epäoleellinen. Mikäli Kaarinalla on velvollisuus korottaa palkkoja, on toki kaikkien palkkoja korotettava samalla tavoin. Mikäli Kaarinalla taas ei ole velvollisuutta korottaa palkkoja, on yhden henkilöstöryhmän palkkojen korottaminen sitä vastoin selvästi tasavertaisuuden vastaista.

Kyse ei myöskään ole siitä, tulisiko po. henkilöstöryhmän palkkoja korottaa muusta syystä. Henkilöstöryhmien palkantarkastukset tehdään Suomessa liittotasolla, eikä kaupunki voi itsenäisesti luoda osaa henkilöstöstä koskevaa tulopoliittista kokonaisratkaisua, mikäli sillä ei ole velvollisuutta palkkojen tarkistukseen.

Johtopäätökset

Alkuperäisen päätöksen mukaan 5 % korotus oli tavoite, joka toteutetaan mahdollisilla järjestelyvaraerillä. Kvtes –ryhmän kirjeen mukaan kaikkien em. henkilöiden palkkaa tulee korottaa 5 %. Kaupunginhallitukselle ei ole esitetty minkäänlaista selvitystä, jonka perusteella tavoitteesta olisi tullut sitova. Järjestelyvaraeriä ei ole ollut käytettävissä lainkaan vuoden 2013 jälkeen.

Ainoa perustelu sille, että palkankorotus tulisi maksaa koko ryhmälle, on Kvtes –ryhmän kirje. Suomen todistustaakkasääntöjen mukaan jokaisen tulee näyttää vaatimuksensa toteen. Perusteluissa ei ole todettu sanallakaan, miksi tavoitepalkasta olisi tullut sitova tai onko järjestelyvaraeriä edes olemassa. Kvtes –ryhmä on itse todennut, että sen jäsenet ovat olleet kumoamassa järjestelyä jo vuonna 2015.

Mikäli palkankorotuksille olisi perusteltu ja pakottava syy, tämä olisi varmasti esitetty hallitukselle. Muussa tapauksessa palkankorotuskierros kokonaan talousarvion ulkopuolisilla varoilla ja vain hetki ennen uuden työehtosopimuksen solmimista on vähintäänkin kyseenalaista. Palkankorotuksista päätetään Suomessa kolmikantaneuvotteluissa ja työehtosopimuksissa. Kaupunginhallituksen yksipuolinen korotuskierros yhdelle palkansaajaryhmälle tässä tilanteessa ei ole tasa-arvoista tai vastuullista.

Korotuksista kertyy n. 200.000 euron vuotuinen kustannus jokaiselle vuodelle tästä eteenpäin. Toteutettavien korotusten lisäksi tulevat työehtosopimuksen korotukset korkoa korolle – periaatteella. Kaarinan käyttötalouden menot ja velkataakka lähestyy kestämätöntä tasoa. Korotusten seurauksena talouden tasapaino on entistä kauempana. KiKy – sopimusten aikana on myös syytä huomioida, että korotuksen seurauksena Kaarinan kilpailukyky heikkenee automaattisesti 5 % kaikkiin muihin kuntiin verrattuna.

Yhteenveto

Kaarinalla ei ole mitään lakiin tai sopimukseen perustuvaa syytä toteuttaa esitettyjä palkankorotuksia. Jostain muusta syystä toteutettu Talousarvion ja työehtosopimuksen ulkopuolinen korotus yhdelle palkansaajaryhmälle ei vastaa käsitystämme vastuullisesta taloudenhoidosta. Palkankorotukset kuuluvat työehtosopimusneuvotteluihin. Veronmaksajien etu vaatii esityksen hylkäämistä.

Kaarinassa 22.1.2018 Laatinut: Mikko Aaltonen KOKOOMUKSEN HALLITUSRYHMÄ

Viimeisimmät
Arkisto