My Items

Energiansäästötalkoot

Yhä useampi suomalainen kunta on ottanut käyttöön porkkanan joka innostaa kunnan työntekijöitä ja esim. koulujen oppilaat energiansäästötalkoisiin. Energiansäästötalkoot ja siitä seurannut energiatehokkuuden parantaminen ovat tuoneet näille kunnille taloudellisia säästöjä ja merkittävästi myönteistä julkisuutta. Energiansäästötalkoon ajatuksena on, että Kaarinan koulujen oppilaat otetaan joukolla mukaan parantamaan koulujen energiatehokkuutta. Kannustimeksi kunta palauttaa kouluille puolet siitä rahallisesta energiansäästöstä, jonka koululaiset saavat toimillaan aikaan.

Esimerkiksi Oulun pohjoispuolella sijaitseva Iin kunta on ottanut käyttöön järjestelyn, jossa kaikki kunnan koulut ja päiväkodit ovat mukana energiaseurannassa, jossa tarkkaillaan säännöllisesti lämmityksen, sähkön ja veden kulutusta. Myös koululaiset pääsevät itse mittaamaan energiankulutusta kouluihin toimitetuilla mittareilla. Järjestelyn seurauksena on lisäksi havaittu, että ajatus energiansäästämisen tärkeydestä menee oppilaiden mukana myös koteihin ja lapset ovat oppineet, ettei kotonakaan pidetä enää turhia valoja päällä.

Talkoissa mukana olevat koulut ovat tienanneet näin jo tuhansia euroja ja kukin koulu käyttää rahat haluamallaan tavalla - vaikkapa pelien hankintaan. Iin kunta on ollut muun muassa ehdolla Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaksi.

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN
Toisena pääteemana voisi olla energiatehokkuuden parantaminen kaupungin omistamissa vanhoissa kiinteistöissä ja uudisrakentamisessa. Suurimmat kiinteistöt olisi mahdollista liittää energian kulutuksen seurantajärjestelmään, joka auttaisi löytämään parannuskohteita.

Sähkön kulutusta voidaan vähentää esimerkiksi kiinteistöjen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien optimaalisilla säädöillä, valonohjausjärjestelmillä, led – valoilla tai eristyksen parantamisella. Kaupungin tulisi myös harkita kaupungin ajoneuvojen korvaamista sähkö- tai hybridiautoilla, kun vaihdot ovat ajankohtaisia.

ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS
Pyydämme lisäksi selvittämään, olisiko Kaarinan hyödyllistä liittyä energiatehokkuussopimukseen. Vapaaehtoiset kaupungit voivat allekirjoittaa liittyjäkohtaisen energiatehokkuussopimuksen, jossa ne sitoutuvat kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

Energiatehokkuussopimuksessa mukana oleva kunta voi saada valtiolta korotettua energiatukea energiaa säästäviin hankkeisiin. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen on tähän mennessä liittynyt 48 kuntaa. Esimerkiksi Iin kunta on mukana energiatehokkuussopimuksessa ja se on ohjelman mukaisille toimilla edellisellä viisivuotiskaudella laskenut saavuttaneensa yli 600 000 euron säästön. Tämän lisäksi osa tehdyistä energiainvestoinneista on katettu valtion energiatuella. Kunnan koko on murto-osa Kaarinan kaupungin koosta, joten säästöt Kaarinan kokoisessa kaupungissa voisivat vastaavilla toimilla olla miljoonaluokkaa.

Energiansäästötalkoissa ja energiatehokkuussopimuksessa mukana olevat kunnat ovat kokeneet saaneensa paljon myönteistä julkisuutta ympäristöystävällisestä toiminnastaan. Kaupungin maineella ympäristöasioissa on merkitystä, hyvä imago voi osaltaan vaikuttaa esimerkiksi lapsiperheiden asuinpaikan valintaan.

Me allekirjoittaneet Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet pyydämme asianomaisia viranhaltijoita selvittämään:

1. mahdollisuutta aloittaa Kaarinassa energiansäästötalkoot; ja

2. tulisiko Kaarinan liittyä energiansäästösopimukseen?

13.11.2017

Mikko Aaltonen

Päivähoidon laskutuksen muuttaminen tuntiperusteiseksi

11.12.2017

Kalliit päivähoitomaksut, epäsäännöllinen työ ja osa-aikainen päivähoito. Tähän kun yhdistää kankean hoitoajanseurantajärjestelmän ei ole ihmeellistä, että vanhemmat ovat tuskailleet kaarinalaista osa-aikaista päivähoitopolitiikkaa. Kaarinassa on jo aiemmin tehty päätös siirtymisestä sähköiseen hoitoajan seurantaan. Se ei kuitenkaan näy perheille.

Päivähoito on kallista. Se on kaupungille kallista järjestää, mutta se on kallista myös keskituloisille perheille. Esimerkiksi kahden lapsen perhe maksaa nettotuloistaan noin 30 000€ päivähoitomaksuja lasten ollessa pieniä. Ei siis ihme, että hoitomaksuista halutaan säästää. Kaarinassa on tällä hetkellä käytössä kolme maksuporrasta: 80h/kk, 140h/kk ja täysi hoitoaika. Maksut ovat 60/80/100%. Naapurikunnissa maksuportaita on enemmän ja esimerkiksi 80 ja 140 tunnin välille jää iso aukko. Sivistyslautakunta käsitellee jo yhden maksuportaan lisäämistä.

Kuitenkin päivähoitouudistus, jossa siirryttiin päiväperusteisesta laskutuksesta tuntilaskutukseen, on hankaloittanut Kaarinassa niitä perheitä, jotka käyttävät osa-aikaista päivähoitoa. Maksu perustuu siihen, paljonko lapsi käyttää päivähoitoa tunneissa kuukaudessa. Aiemmin oli mahdollista, että vanhempi valitsi hoitoajan päivissä kuukaudessa. Suurta hämmennystä aiheuttaa Kaarinassa myös lain soveltaminen. Maksujen määräytymisessä noudatetaan keskimääräistä tuntiaikaa, mutta nyt osassa päivähoitopaikoista seurataan paperisin listoin, ettei viikoittainen tuntimäärä pääse ylittymään. Jos perhe käyttää viikoittain enemmän palvelua kuin on ilmoitettu, siirtyy perhe seuraavaan maksuluokkaan. Käytännössä tätä tarkastelua ei Kaarinassa kuitenkaan pystytä tekemään, sillä järjestelmä ei anna tähän mahdollisuutta. Vain vuorohoidossa Rinkelissä tarkastelu tehdään kuukausitasolla, koska perheiden hoidon tarpeet vaihtelevat ympärivuorokautisesta hoidosta pitkiin poissaolojaksoihin. Osa-aikainen päivähoito muille ei siis jousta niin paljoa kuin perheet toivoisivat.

Pahimmillaan viikkoperusteinen hoitoaika johtaa siihen, että osa-aikaisen lisätyön vastaanottaminen ei ole järkevää. Samoin viikoittainen hoitoaika hankaloittaa sellaisten alojen töitä, joissa työvuorot jaksotetaan kahden tai kolmen viikon tasausjaksoissa. Räikein esimerkki nykyisestä käytännöstä on perhe, jossa lapsi on yhden viikon kuukaudessa täysipäiväisesti hoidossa ja kolme viikkoa vapaalla, maksaa palvelusta täysimääräisesti. Yrittäjien työn sesonkipiikkeihin viikkotuntijärjestelmä istuu huonosti. Lisäksi osa ravintola- ja palvelualojen työnantajista on jo nyt valitellut sitä, että työvuoroja on suunniteltava päivähoidon tuntikehykseen sopivalla tavalla. Siirtyminen tuntiperusteiseen laskutukseen mahdollistaisi joustot hoitoajoissa.

Moni naapurikunta on jo nyt siirtynyt tai siirtymässä päivähoidon laskutuksessa tuntiperusteiseen malliin. Vaikka Kaarinassa sähköiseen hoitoajan seurantaan on jo siirrytty, on sen hyödyt kyseenalaiset. Nykyisellään järjestelmästä ei pysty helposti ajamaan raportteja, jossa lasten hoitotunteja voisi seurata. Hoitoaikoja ei saada siirrettyä laskutukseen ja osassa päiväkoteja seurataan lasten hoitoaikoja manuaalisesti, etteivät ennakkoon ilmoitetut ajat pääse ylittymään. Onkin kummallista, jos nykyinen järjestelmä kahlitsee perheitä ja päiväkodin henkilöstöä sen sijaan, että meillä olisi järjestelmä, joka palvelisi asukkaita ja henkilökuntaa.

Pyydämme selvittämään, mitä järjestelmään siirtyminen edellyttää ja olisiko se mahdollista uusia kohtuullisin kustannuksin?

Nina Hamburg

Kaupungin ruokapalveluihin vastuullisesti tuotettua ja jalostettua suomalaista ruokaa

29.1.2018

Valtioneuvoston periaatepäätös (29.6.2016) julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista (kriteereistä) ohjeistaa julkisiin hankintoihin, joiden tuottamisessa on noudatettu hyviä tuotantotapoja. Periaatepäätös kannustaa vastuullisiin julkisiin hankintoihin, jotka suomalainen ruoantuotanto ja -jalostus parhaimmillaan täyttää. Periaatepäätös täydentää Lähiruokaohjelman ja Luomualan kehittämisohjelman tavoitteita.

Esitämme, että kaupunkimme elintarvike- ja ruokapalveluiden hankintastrategiaan (tai vast.) kirjataan vaatimukset ympäristön kannalta hyvistä viljely- ja tuotantomenetelmistä sekä eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävistä tavoista. Hankintakriteerit tulee päivittää yhteistyössä eri osapuolten (maatalous- ja elintarvikeyrittäjät, ruokapalveluammattilaiset, hankintaasiantuntijat) kanssa vastuullisten hankintojen käytön lisäämiseksi.

Elintarvike- ja ruokapalveluiden hankintastrategiassa (tai vast.) tulee esittää mm. seuraavaa:

• Kaupungille tarjollavien tuotteiden tulee täyttää elintarvikkeista ja niiden valvonnasta Suomessa olevat lait ja asetukset. EU-standardit ja muut viranomaismääräykset.
• Pk-yrittäjien, ruokapalvelujen edustajien ja hankinta-asiantuntijoiden on käytävä markkinavuoropuhelua ennen tarjouskilpailun käynnistymistä periaatepäätöksen mukaisista vaatimuksista ja niiden sisällyttämisestä tarjouspyyntöihin.
• Tuotteiden hankinnassa ja valinnassa pitää noudattaa eläinten hyvinvoinnille Suomessa asetetut edellytykset mm. sianlihantuotannon terveydenhuoltoseurantajärjestelmää (Sikava).
• Tuotteet täyttävät Suomen lainsäädännön vaatimukset eläinten lääkitsemisestä.
• Hormonien käyttö kasvun edistäjänä on kielletty.
• Eläinrehussa käytettävän soijan tulee olla sertifioitua vastuullisesti tuotettua soijaa.
• Tarjoltavien tuotteiden raaka-aineiden tulee olla alkuperältään jäljitettäviä ja puhtaudeltaan korkealaatuisia.
• Lihan ja lihajalosteiden raaka-aineiden tulee olla kansallisen ja EU-lainsäädännön mukaisesti BSE-testattuja.

Suomessa Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä tulee arvioimaan periaatepäätöksen toteutumista. Lisäksi Maa- ja metsätalousministeriö teettää kyselyn kuluvana vuonna periaatepäätöksen mukaisten kriteerien käytöstä valtion lisäksi myös kuntien hankintayksiköille.

Janne Aso

Valtuustoaloite kaupungin jätteenkeräyksen kehittämiseksi

12.3.2018

Kulutamme koko ajan yhä enemmän ja kulutuksestamme syntyy myös yhä enemmän jätettä. Onneksi yhä suurempi osa jätteestä päätyy energiaksi ja kiertoon. Tuotteiden ja materiaalien kertakäytön sijaan kierrättäminen on luonnonvarojen vähetessä yhä tärkeämpää. Jätteiden lajittelu ja kierto säästää myös energiaa ja vähentää kaatopaikkakuormitusta.

Esimerkiksi muovin kierrättäminen pesemisineen vie vain noin 15 % siitä energiamäärästä, joka kuluu muovin tekemiseen öljystä. Suomessa muovinkeräys on jatkunut nyt parin vuoden ajan. Muovinkeräys ottaa meillä kuitenkin vasta ensi askeliaan, sillä esimerkiksi Ruotsissa muovia on kerätty jo yli kymmenen vuoden ajan.

Kestää aikansa ennen kuin muovin lajittelusta tulee ihmisille tapa. Vaikka yhä useampi lajittelee roskiaan ja kierrättää muovijätteensä, vielä vain pieni osa muovijätteestämme päätyy kierrätykseen. Ongelmia tuo käytännössä yhä keräyspisteiden harva sijainti ja niiden vähäinen määrä. Vasta kun keräys helpottuu, muodostuu se osaksi arkirutiinia.

Tällä hetkellä muovipakkauksia pystyy kierrättämään alueellisissa keräyspisteissä. Lähimmän pisteen löytää netistä Rinki-ekopisteverkostosta. Yli 20 huoneiston taloyhtiöillä on myös velvoite kerätä muovijätettä omaan jäteastiaansa.

Kaarinan kaupunki on monessa asiassa ollut innovatiivinen. Kaarina voisi myös toimia kiertotalouden esimerkkinä. Kaupungin tulisi omissa palveluissaan huolehtia materiaalin kierrätyksestä ja esimerkiksi edistää yritysten mahdollisuuksia kierrättää. Kaarina voisi myös kannustaa asuinalueita yhteiseen jätteenkeräykseen, mikä helpottaisi ja lisäisi jätteiden lajittelua.

Piikkiössä on kahdella asuinalueella käytössä ns. Kimppakeräys. Yhteiskeräykseen Hakametsässä ja Piikkiönmetsässä päädyttiin, kun kunnan järjestämä jätehuolto alueilla loppui. Alueilla oli perustamisestaan lähtien ollut omien jäteastioiden pito kielletty, ja asukkailla velvoite liittyä yhteiseen keräyspisteeseen. Kun jätteenkeräys tuli vuoden alusta asukkaiden omaksi velvoitteeksi, päädyttiin jatkamaan yhteistä jätteenkeräystä. Omien roska-astioiden ja roskarallin sijaan yhteiset lukolliset jäteastiat ovat järkevä, ekologinen ja alueen liikenteen turvallisuuden kannalta hyvä ratkaisu. Kaupunki edesauttoi yhteistä ratkaisua jättämällä roska-astiat alueiden käyttöön.

Hakametsän ja Piikkiönmetsän asuinalueiden kaltaiset jätteen kimppakeräykset voisivat toimia monilla muillakin alueilla ja järkevöittää jätteenkeräystä sekä lisätä kotitalouksien lajitteluintoa. Kaupunki voisi rohkaista asuinalueita yhteiseen jätteenkeräykseen osoittamalla maa-alueita yhteiskeräykseen tai hankkimalla keräystä varten jäteastioita. Asuinalueiden jätteen kimppakeräys voisi samalla madaltaa kynnystä mm. muovinkeräämiseen, kun keräysastioiden määrä lisääntyy. Jätteen kuljetus valitaan markkinoilla toimivien yritysten joukosta.

Kaarinan kannattaa ympäristöasioissa olla edelläkävijä ja edistää asumisen ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Samalla lisäämme kaupungin houkuttelevuutta asuinpaikkana.

Pyydämme, että Kaarinan kaupunki pyrkii toiminnassaan edistämään asukkaiden ja yritysten jätteenkierrätystä ja lajittelua, sekä ryhtyy selvittämään toimenpiteitä, joilla se voisi kannustaa asuinalueita jätteen kimppakeräykseen.

Malla Rannikko-Laine

Kaarinan kaupungin metsäpolitiikasta

12.3.2018

Kaarinan kaupunki omistaa metsiä noin 1200 hehtaaria. Näistä metsistä noin 600 hehtaaria sijaitsee taajamissa eli hyvin lähellä asutusta ja loput noin 600 hehtaaria ovat talousmetsiä.

Taajamametsien hoidon osalta Kaarinassa on viime vuosina käyty aktiivista keskustelua osalta ympäristö- ja luontovaikutuksista. Taajamametsien hoidossa turvallisuus, elinvoimaisuus ja monimuotoisuus ovat nousseet avainteemoiksi. Taajamametsäkohteet suunnitellaan yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa

FSC-standardi

Kansainvälisesti vastuulliset tahot ovat perustaneet vuonna 1993 FSC:n eli Forest Stewardship Councilin (Hyvän metsänhoidon neuvosto). Vastuullisen metsien käytön sertifikaattijärjestelmän suomalaisen FSC-standardin piirissä on 1 357 000 hehtaaria metsää. FSC:n tavoite hyödyttää suoraan metsiä, suojelee biodiversiteettiä, alkuperäiskansojen oikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, sekä alueita, jotka ovat kulttuurin tai luonnon kannalta merkittäviä. FSC tarjoaa yhteyden metsän ja kuluttajan välille varmistaen, että FSC-merkityt tuotteet täyttävät korkeimpia sosiaalisia ja ympäristöllisiä arvoja heijastavat periaatteet ja kriteerit.

FSC-sertifiointi voi vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin ja työntekijöihin, muuttaa hallintoprosesseja maailmanlaajuisesti ja vaikuttaa taloudellisiin ja ympäristöllisiin tilanteisiin metsissä. Tämä vaikutus parantaa tilanteita, kuten maan omistukseen ja käyttöön liittyviä konflikteja, työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, biodiversiteettiä, luonnonsuojelua, uhanalaisten lajien suojelua, sekä osallistavaa metsäpolitiikkaa.

FSC edistää ympäristöllisesti ja sosiaalisesti hyödyllistä metsätaloutta, joka auttaa paikallisyhteisöjä ja yhteiskuntaa nauttimaan vastuullisen metsätalouden pitkäaikaisista hyödyistä. FSC on maailmanlaajuinen järjestelmä, jonka sertifikaatteja on myönnetty kaikille metsätyypeille ympäri maailmaa.

FSC-merkitty tuote kertoo tuotteen tulevan hyvin hoidetuista metsistä. Valitsemalla FSC-merkityn tuotteen yritykset ja kuluttajat edistävät parempaa metsänhoitoa maailmanlaajuisesti.

Luonnon monimuotoisuutta vaaliva metsänhoitotapa hyödyttää metsänomistajaa monella tavalla: Sienet, marjat ja riistalajit viihtyvät, maisema säilyy kauniina ja metsän arvo virkistyskäytössä kasvaa. Lisäksi metsätuhojen riskit pienenevät. Sen myötä, että monimuotoinen metsä tarjoaa elämän edellytykset monille lajeille, se on myös kestävämpi ja vastustuskykyisempi tuhoja kohtaan kuin yksipuolinen, usein yhden puulajin metsä.Suomalaisille luontoarvot ja metsän monet muut hyödyt ovat tärkeitä taloudellisen tuoton ohella.Eri-ikäisrakenteinen kasvatus


Eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta kutsutaan myös jatkuvaksi kasvatukseksi ja avohakkuuttomaksi metsänhoidoksi (https://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/). Se on vaihtoehto tänä päivänä vallitsevalle, vuosikymmeniä harjoitetulle metsänkasvatukselle, joka perustuu alaharvennuksiin ja avohakkuisiin.Alaharvennuksissa ja avohakkuissa yhden metsikkökuvion puusto on aina suunnilleen saman ikäistä. Tällä on tähdätty puuntuotannon maksimointiin, ei niinkään taloudelliseen tulokseen. Tämä ei ole välttämättä metsänomistajana toimivan kaupungin talouden kannalta paras ratkaisu. Lisäksi avohakkuut jättävät maisemaan ison jäljen vuosikymmeniksi ja vievät monilta metsän eliöiltä elinmahdollisuudet.Eri-ikäisrakenteisessa kasvatuksessa metsä säilyy jatkuvasti puuston peittämänä. Hakkuissa metsästä kaadetaan luonnollista kehitystä mukaillen taloudellisesti arvokkaita isoja puita ja jätetään pienempiä puita kasvamaan. Suurten, paljon kasvutilaa vaativien puiden poisto tekee tilaa alikasvospuiden kasvulle ja uusia taimia syntyy hakkuiden yhteydessä paljastuneeseen maahan.

Näin ei tarvita investointeja maan muokkaamiseen, taimien ostoon, istutukseen eikä taimikon hoitoon. Eri-ikäisrakenteinen kasvatus mahdollistaa sekä taloudellisen tuoton hankkimisen että luonnon monimuotoisuuden vaalimisen talousmetsissä. Kun metsäomaisuus on jakautunut eri-ikäisiin, eri puulajia oleviin, puihin, myös metsätuhojen riski on hajautettu.

Säästöpuuryhmät jätetään keskelle yhtenäistä metsää, jolloin niistä hyötyvällä metsälajistolla on paremmat mahdollisuudet pärjätä verrattuna tilanteeseen, jossa ne jäävät paljaaksi hakatun metsän keskelle. Metsäekosysteemi säilyy hakkuissa, jolloin metsäneläimet, sienet, marjat ja ihmisetkin viihtyvät metsässä.

Esitämme, että Kaarinan kaupunki:

1. selvittää mahdollisuudet ottaa käyttöön kaupungin omistamien metsien hoidon osalta Suomen FSC-standardi ja suorittaa sertifiointi (Suomen FSC-standardi https://fi.fsc.org/preview.suomen-fsc-standardi.a-142.pdf),
2. ottaa käyttöön talousmetsiensä hoidossa eri-ikäisrakenteisen kasvatuksen eli nk. jatkuvan kasvun periaatteen.

Janne Aso

Defibrillaattorin eli sydäniskurin hankinnasta

23.4.2018

Maallikoiden käyttöön tarkoitetut defibrillaattorit eli sydäniskurit ovat yleistyneet Suomessa julkisissa tiloissa ja työpaikoilla viime vuosien aikana. Iskureita voi ostaa nykyään myös kotiin tai kesämökille. Defibrillaattorilla annetaan sähköisku sydänpysähdyspotilaalle, mikä saattaa yhdessä painelu-puhalluselvytyksen kanssa pelastaa potilaan hengen. Laitteella pyritään lopettamaan rytmihäiriö ja edesautetaan potilaan todennäköistä kuntoutumista.

Kaupunkilaisten käyttöön on saatu kulttuurin ja kirjaston kohtaamispaikka Kaarina-talo, jossa vierailee ihmisiä aiempaa huomattavasti enemmän. Nä- emme, että kaupungin tulisi hankkia Kaarina-taloon maallikoiden käyttöön tarkoitettu sydäniskuri.

Suomen Punaisen Ristin mukaan defibrillaattoreita kannattaa olla etenkin paikoissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä. Esimerkiksi moniin ostoskeskuksiin, lentokentille sekä juna- ja bussiasemille onkin jo hankittu sydäniskuri. Tosin kun monet luulevat, defibrillaattorin käyttö on yksinkertaista eikä sillä pysty aiheuttamaan potilaalle vahinkoa. Itse asiassa defibrillaattori neuvoo jatkuvasti ää- neen mitä seuraavaksi pitää tehdä.

Esitämme, että Kaarina-taloon hankitaan aloitteen mukainen sydäniskuri ja samalla harkitaan laitteiden hankkimista riskiarvion perusteella muihin kaupungin kohteisiin.

Janne Aso

Kaarinan kaupungin hallinnoimien tilojen tilankäyttöraportista ja sähköisen varausjärjestelmän avaamisesta

12.3.2018

Kaarinassa on useita kolmannen sektorin toimijoita: yhdistyksiä, urheiluseuroja ja vapaaehtoistoimijoita sekä kansalaisopisto, jotka tarvitsevat erilaisia tiloja toimintaansa. Kaarinassa näiden toimijoiden panos on tärkeää eri-ikäisille kuntalaisillemme ja heidän toimintaedellytyksiään tulee siksi helpottaa eri tavoin.

Kaupungilla on omistuksessa ja vuokralla valtava määrä kiinteistöjä ja tiloja, jotka ovat ison osan ajasta tyhjillään. Samaan aikaan kaupunkiin tehdään useita investointeja lisätilojen hankkimiseksi.

Me Kokoomuksen valtuutetut esitämme, että Kaarina laatii elokuun alkuun, budjettikäsittelyä 2019 silmälläpitäen, tilankäyttöraportin, josta ilmenee seuraavat asiat:

- Kaarinan omistamat ja vuokraamat tilat
- Kyseisten tilojen neliöt
- Tämän hetkinen käyttötapa ja mahdollinen käyttöaste
- Muut tiedot esimerkiksi peseytymismahdollisuus, vesipisteet käytössä jne.
- Tieto, millaisilla reunaehdoilla voidaan vuokrata muille toimijoille ja millaisina aikoina (esim. iltaisin, viikonloppuisin jne.)

Jatkossa tilankäyttöraporttiin voidaan liittää myös tilojen nykyiset vuokrat (sisäinen tai ulkoinen) ja raportti pidetään jatkuvasti ajan tasalla niin hallituksen, lautakuntien kuin virkamiestyönkin tueksi.

Tilankäyttöraportin pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan sähköinen varauskalenteri tilojen paremman saatavuuden ja käytettävyyden takaamiseksi. Sähköiseen varauskalenteriin tulee harkita myös verkkokauppaominaisuutta tai verkkomaksua, jotta tilavuokrien laskutukseen ei tarvita erillistä resurssia.

Sanna Vauranoja

Valtuustoaloite kunnallisen päätöksenteon vuosisuunnitelmasta

20.8.2018

Kuntapäätöksenteko koskee kaikesta demokraattisesta päätöksenteosta ehkä eniten niitä arkisia yksityiskohtia, joissa kuntalaisilla on paras tuntemus. Näkemykset vaihtelevat runsaasti, esimerkiksi asuinalueesta, ikäryhmästä, taustasta ja arvoista riippuen.

Kaupunginvaltuustossa on 51 jäsentä, minkä lisäksi lautakunnissa vaikuttaa joitain kymmeniä kaarinalaisia. Selvää on, etteivät monimuotoisen Kaarinan kaikki kuntalaiset tule edustetuksi sillä, että heidän äänestämänsä ryhmän valtuutettu istuu Kaarina-salissa. Yksi modernin edustuksellisen demokratian tehtävistä on rakentaa väyliä aidolle osallisuudelle.

Suuri osa päätöksistä tehdään virallisissa elimissä. Niiden esityslistat tulevat näkyville vain muutamia päiviä ennen kokousta. Mahdollisuus tuoda kuntalaisten laaja-alaiset näkemykset perusteltuina esiin vaikkapa lautakunnissa ovat pienet.

Nykyisellään vain politiikassa pitkään olleet osaavat ennakoida kokousvuoden kalenteria, ja toimielimen puheenjohtajat saavat ennakkotietoja esittelijältä esityslistaa valmistellessa.

Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Kaarinan nettisivuilla on jo nykyisellään näkyvillä vuosisuunnitelma, jossa joidenkin kaupunginvaltuuston kokousten sisällöt esitetään pääpiirteittäin. Käytännön laajentaminen muihin toimielimiin ja jonkin verran yksityiskohtaisemmaksi ohjaisi puolueita valmistelemaan kantojaan sopivissa kohdin, kuntalaisia tuomaan näkemyksiään esiinajoissa ja myös mediaa taustoittamaan aiheita. Kaikkiaan se elävöittäisi keskustelua.

Lisäksi se havainnollistaisi esimerkiksi lautakunnille nykyistä tarkemmin niiden vuodenkulkua, mistä olisi hyötyä vaikkapa kokousaikatauluja järkeväksi suunnitellessa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:

Kaarinan kaupunki ottaa julkisen vuosisuunnitelman käyttöön kaikissajulkisissa toimielimissään päätöksenteon aikajanan selkeyttämiseksi.

Suunnitelmaa päivitetään joustavasti sitä mukaa kun päätöksenteonaikataulu selkiytyy ja uusia merkittäviä aiheita nousee pöydälle.

Niko Ylä-Poikelus

Valtuustoaloite Kaarinan historiaan liittyvän museoaineiston sijoittamisesta Kaarina-taloon

20.8.2018

Kaarina sijaitsee Suomen olosuhteissa merkittävällä kulttuurihistoriallisella alueella, joka kytkeytyy Suomen koko tunnetun asutushistorian vaiheisiin, ja josta on tehty arkeologisia esinelöytöjä eri ajanjaksoilta.

Kaarinalla oli aiemmin hyvä tilanne, koska Museovirasto ylläpiti pitkään museotoimintaa Kuusiston kartanossa ja Pukkilan kartanossa. Museoissa oli esillä mm. arkeologisia esinenäyttelyitä, näytteitä alueen eliölajeista ja muuta Kaarinan historiaan liittyvää aineistoa.

Museoviraston luovuttua Kuusiston ja Pukkilan kartanomuseoista, Kaarinan kaupungissa ei ole omaa museotoimintaa, ja museoihin kerätyt esineet on poistettu kartanorakennuksista.

Ehdotamme, että Kaarinan kaupunki selvittää, mitä Kaarinan historiaan liittyville museoaineistoille on tehty, ja siltä osin kuin mahdollista, niiden sijoittamista Kaarina-talon pysyväksi näyttelyksi nykyisten ja tulevien kaarinalaisten iloksi.

Marjo Uotila

Joukkoliikenteen parantaminen Turun Kehätien varrelle

17.9.2018

Turun Kehätien eli aiemmalta nimeltään Turun Ohikulkutien varrelle on vuosikymmenten
kuluessa muodostunut useamman kunnan alueelle merkittävä työpaikkojen keskittymä. Nämä työpaikat ovat huonosti joukkoliikenteen kautta saavutettavissa. Muutoinkin joukkoliikenne toimii parhaiten kaupunkiseudun eteläosissa itä-länsisuuntaisesti, mutta pohjoispuolen työpaikka-alueille on vaikea päästä eri kunnista kohtuullisessa ajassa taikka ilman omaa autoa.

Turun seudulla on tapahtumassa rakennemuutos, jossa teollisuus- ja yritystoiminta on siirtymässä parempien liikenneyhteyksien varrelle niin Turku-Helsinki –moottoritien kuin Turun Kehätien varrelle. Tähän laajenevaan rakennemuutokseen pitäisi Turun seudulla alkaa heräämään ja kantaa kokonaisvastuu muutoksesta parantamalla näiden alueiden saavutettavuutta joukkoliikenteellä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Turun seudun kunnat selvittäisivät yhteistyössä ne keinot, joilla edellä todettujen teollisuus- ja työpaikka-alueiden välille kyettäisiin järjestämään joukkoliikenneyhteys Raision Haunisten ja Kaarinan Kirismäen välille, jota tuettaisiin nyt jo olemassa olevan verkoston syöttöliikenteellä.

Janne Aso

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintamalli kaupungin luottamustoimissa oleville henkilöille

17.9.2018

Kaarinan kaupungin henkilöstölle on luotu häirinnän ja epäasiallisen kohtelun estämisen toimintamalli ”Avain hyvään Kaarina henkeen”, jonka tavoitteena on, että häirintää ja epäasiallista kohtelua ei olisi Kaarinan kaupungin työpaikoilla.

Toisen arvostus, erilaisten elämäntilanteiden ja -arvojen huomioonottaminen, yhdessä tekeminen sekä vastuun kantaminen yhteisistä asioista kertovat hyvästä vuorovaikutuksesta.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on myös kiinnitetty huomiota tähän asiaan. Tarkastuslautakunta tuo raportissaan esille, että kaupunkiorganisaation sisällä epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisen mallit ovat olemassa ja käytössä. Nyt myös johtavien viranhaltijoiden sekä johtavien poliittisten päättäjien tulisi ryhtyä toimenpiteisiin kehittämään luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Tavoitteena tulisi olla häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta vapaa kaupunki ihan jokaiselle.

Kaupunginvaltuuston, lautakuntien sekä muiden luottamustehtävissä toimivien poliittisten ryhmien edustajien tulee omalla kohdallaan pitää huoli siitä, että häirintää ja epäasiallista kohtelua toisia luottamushenkilöitä kohtaan ei esiinny.

Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä mm:
- epäasiallisina sanattomina viesteinä esim. ilmeet, eleet,
- yhteisöstä eristämisenä esim. ei puhuta tai kielletään muitakin puhumasta ko. henkilön kanssa, ei tervehditä, kohdellaan kuin ilmaa, ei kuunnella, rajoitetaan mielipiteen ilmaisua tai keskeytetään toisen puhe jatkuvasti,
- maineen tai aseman kyseenalaistamisena esim. haukutaan, nöyryytetään tai pilkataan,
- epäasiallisena ja vastuuttomana sosiaalisen median käyttäytymisenä,
- henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisena esim. huutaminen, suulliset ja kirjalliset uhkaukset, käsiksi käyminen, suora väkivalta tai sukupuolinen häirintä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että luottamustehtävissä toimivien poliittisten ryhmien edustajille luodaan yhtenäinen toimintamalli tai ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi.

Pauliina Välivaara

Valtuustoaloite joukkoliikenteen liityntäpysäköinnistä Kaarinassa

17.9.2019

Toimivan joukkoliikenteen kannalta on tärkeä kehittää tapoja, joilla houkutellaan uusia käyttäjiä sen piiriin. Liityntäpysäköinti lisäisi joukkoliikenteen käyttöä tilanteissa, joissa pysäkki ei ole sopivan kävelyetäisuuden päässä. Liityntäpysäköintiä tulisi selvittää ainakin palvelemaan 110-tien pikavuoroja sekä mahdollisesti myös Fölin seutulinjoja.

Turun kaupunkiseudun eli kuuden kunnan yhteinen joukkoliikenne on kokoajan kasvattanut suosiotaan, mutta on selvää, etteivät kaikki pitkien välimatkojen Kaarinassa pysty hyödyntämään sitä päivittäiseen liikkumiseen. Liityntäpysäköinti voisi onnistuessaan palvella Fölin käyttäjiä. Myös polkupyörille tulisi lisätä lukitsemisen mahdollistavia parkkipaikkoja pysäkkien yhteyteen. Selvittää voisi lisäksi kauppojen parkkipaikkojen vajaakäyttöä ja mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen liityntäpysäköinnissä. Samalla avautuisi uusia palvelumahdollisuuksia kaupalle.

Joukkoliikenteen houkuttelevuuden kasvattaminen on talouden kannalta järkevää. Fölin ehdotettu uusi seudullisen liikenteen kustannustenjakomalli toteutuessaan tulee kasvattamaan Kaarinan maksuosuutta seutulinjojen kustannuksista. Kustannuksia saadaan karsittua uusilla asiakkailla eli kasvattamalla lipputuloja. Tämä edellyttää joukkoliikenteen kehittämistä ja houkuttelevuuden lisäämistä. Naapurikuntamme Lieto on asiassa etukenossa ja aikeissa rakentaa 50 auton liityntäpysäkkiä joukkoliikennettä varten.

Kaarinan tulisi vähintäänkin varautua liityntäpysäköinnin rakentamiseen tulevaisuudessa, kun runkolinjastouudistuksen myötä bussien vuoroväli tihenee. Liityntäpysäköinnin tarve saattaa kasvaa myös, jos keskuskaupunkimme Turun keskustaa tulevaisuudessa muutetaan enemmän kävelypainoitteisemmaksi.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet katsomme, että joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi Kaarinan tulee kartoittaa mahdollisuudet ja kaupunkilaisten tarve liityntäpysäköintiin. Suunnittelussa tulee huomioida tuleva rakentaminen ja yritysten sijoittuminen. Asukkaiden tarpeita tulisi kartoittaa myös kyselyn avulla.

Malla Rannikko-Laine