KOKOOMUKSEN ALOITTEET

Teknisten palveluiden hankintamenettelyjen ulkopuolisesta arvioinnista

Kaarinan kaupunki oli pitkään erilaisissa yrityksille suunnatuissa tutkimuksissa todettu yritysystävällisuuden osalta kärkijoukkoon.

Kuitenkin viimeisimpinä vuosina kyselyissä on ollut havaittavissa Kaarinan yritysystävällisyyden imagon selkeää heikentymistä.

 

Kaupungin vetovoimaisuus ja houkuttelevaisuus on laskenut yrittäjien keskuudessa ja tämä on ollut havaittavissa erityisesti kaupungin suorittamissa palveluiden kilpailutuksissa, kun tarjoajien määrä on laskenut tai eräissä tapauksissa tarjoajia ei ole ollut lainkaan.

 

Positiivinen yritysimago muodostuu monesta eri asiasta, mutta yhtenä vaikuttavista asioista on mm. hankintojen läpinäkyvä toteuttaminen.

 

Kuluneen vaalikauden aikana teknisessä lautakunnassa on kiinnitetty huomiota erityisesti kilpailutusmenettelyihin, niin kilpailutusvaiheessa kuin kilpailutuksen ratkeamisen jälkeen.

 

Teknisissä palveluissa käytetään monesti nk. puitesopimuksia, joista yhtenä esimerkkinä ovat kuorma-autojen ja kaivinkoneiden kilpailutukset. Lautakunta on kiinnittänyt huomiota hankintapäätösten jälkeen laatimatta olleisiin kaupungin ja yritysten välisiin puitesopimusasiakirjoihin, yritysten tasapuoliseen kohteluun, kilpailutusjärjestyksen noudattamiseen ja erityisesti siihen mitä kaikkea voidaan tehdä nk. puitesopimuksen kautta.

 

Kahden vuoden aikana on esille noussut merkittäviä yleistä aluetta, piha-aluetta ja rakennusten ulkopuolista korjausta koskevaa toteutusta, jotka ovat suoritettu nk. puitesopimusmenettelyn kautta.

 

Näissä tapauksissa on koko hankinnan arvo ollut huomattava, mutta hankintaa ei ole kilpailutettu yksilöitynä hankintana, vaan urakoitsijan valinnassa on käytetty sellaista sopimusmenettelyä, joka ei ole ollut tarkoituksenmukainen, yrityksille tasapuolinen ja läpinäkyvä, sekä kaiken lisäksi kaupungille kustannuksiltaan kallis menettely.

 

Esimerkkinä voidaan käyttää mm. Piikkiön yhtenäiskoulun saattoliikennealueen uudelleen rakentamista, johon oli budjetoitu 120 000 euroa ja lopulliset kustannukset olivat lähemmäs 170 – 180 000 euroa.  Samoin Piikkiön yhtenäiskoulun yhdysosan väestönsuojan ulkopuoliset salaoja- ja vesieristyskorjaukset olivat huomattavat ja toteutettu ilman erityistä suunnitelmiin kohdistettua kilpailutusta.

 

Olemme huolestuneet yritysten tasapuolisesta kohtelusta ja kaupungin hankintaosaamisesta. Isommissa hankinnoissa käytetään ulkopuolista osaamista, mutta aina sekään ei näytä onnistuvan. Useamman kerran hankintapäätökset ovat kaatuneet markkinaoikeudessa. Selvää on, etteivät esille tuodun kaltaiset tapaukset luo kaupungista yrityksille positiivisen kumppanin kuvaa ja pidä yritysmyönteistä imagoa yllä.

 

Asiat on syytä selvittää ulkopuolisen ja puolueettoman tahon toimesta, sillä tekninen lautakunta ei ole saanut asiaa järjestykseen useista pyynnöistä huolimatta. Erään yrityksen yhtenä vuonna kaupungille osoittamien laskujen perusteella on syytä olettaa, että puitesopimus-menettelyä käytetään toisin mihin sitä on tarkoitettu käytettäväksi. Laskuissa on ollut muitakin hankintoja, kuin puitesopimuksen kilpailutuksessa on tarkoitettu.

 

On korostettava, että yritykset eivät ole menetelleet väärin. Yritykset ovat myyneet kaupungille sellaisia palveluita, kuin kaupungilta on tilattu.

 

Esitämmekin, että teknisten palveluiden hankintamenettelyt ja hankintapäätösten jälkeen suoritetut toimeenpanot arvioidaan ulkopuolisen tahon toimesta. 

 

Arvioinnissa tulee käsitellä hankintalain ja kaupungin hankintasään-nösten noudattamista, sopimusmenettelyjen asianmukaisuutta ja niiden noudattamista. Arvioinnin tulosten perusteella tulee ennakko-luulottomasti harkita hankintaprosessien uudistamista ja sisäisen valvonnan kehittämistä.

 

Kaarinassa 16. päivänä marraskuuta 2020

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

Janne Aso

Valtuustoaloite siirrettävien konttiravintoloiden mahdollistamisesta Hovirinnan rannassa

3.2.2020

Hovirinnan rantasauna- ja ravintolahanke on viivästynyt hankkeen kasvettua yli sille varatun budjetin. Uutta saunaa ja ravintolaa saadaan odottaa ainakin tuleva kesä, ehkä myös kesä 2021. Käynnissä olevat mittavat rakennusprojektit saattavat hidastaa hankkeen etenemistä edelleen.

 

Asukkaiden toiveet rannan suhteen ovat kuulostaneet maltillisilta. Toiveissa on ollut mm. sauna, ulkosuihkut ja kesäkioski tai terassiravintola.

 

Uimareiden toiveisiin kesäravintolasta voitaisiin vastata jo tulevana kesänä väliaikaisella ratkaisulla. Niin sanotut food truckit tai konttiravintolat ovat tuttu ilmiö viime kesiltä esimerkiksi monista tapahtumista. Sama konsepti voisi seuraavat kesät tuoda kaivattua palvelua myös Hovirinnan rannassa.

 

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet katsomme, että kaupungin tulisi ryhtiä viipymättä toimenpiteisiin Hovirinnan rannan väliaikaisten palvelujen mahdollistamiseksi. Kaupungin tulisi luoda ketterät puitteet palveluille ja neuvotella toiminnan aloittamisesta matalankynnyksen ehdoilla rannan elävöittämiseksi jo vuonna 2020.

 

Kaarinan Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

Malla Rannikko-Laine

Merenrantatontteja Kaarinaan

9.12.2019

Talouden tasapainottaminen on käynnistymässä ja usein tulee mietittyä vain säästökohteita. Hyvä olisi huomioida myös tulopuoli. Kaarina on merellinen ja kaupungilla on maaomistuksia meren rannoilla. Tämä on arvokasta maata.

 

Kaarinasta on jo pitkään puuttunut tonttitarjonnasta tontit, joissa olisi mahdollisuus omaan rantaan tai edes kunnon merinäköalaan. Yksi vaihtoehto voisi olla myös tontti, joihin on yhdistetty ranta- ja venevalkamaoikeus hieman kauempana omakotitontista. Tontit tulisi myös kaavoittaa riittävän isoiksi (vähintään 2000 neliömetriä), jotta ne olisivat muunneltavissa erilaisiin tarpeisiin ja rakennusoikeutta olisi riittävästi. Tällaiset tontit ovat haluttuja ja ne olisi mahdollista hinnoitella tavanomaista tonttia korkeammalle. Jo nyt menetämme osan asukkaista Paraisille tai Turkuun, sillä näissä merellisyystonttivalikoima on parempi. On myös hyvä muistaa, että arvokkaimpia tontteja hankkivat ihmiset, jotka mahdollisesti tuovat mukanaan yrittäjyyttä ja sitä kautta mahdollistavat alueen työpaikat ja yhteisöverot.

Kun jo kaavoituksessa huomioitaisiin merellisyys ja asuintonttien sijoittaminen samalle suunnalle, ei myöhemmin nousisi haja-asutusalueen ongelmia. Samassa yhteydessä olisi hyvä tarkastella Kaarinan vapaa-ajan asuntokantaa ja mahdollistaa ympärivuotinen asuminen niissä. Ei ole järkevää, että joillain asukkailla on keinotekoisia osoitteita muualla, kun todellisuudessa kuitenkin asutaan Kaarinassa ja hyödynnetään sen palveluita. Kun tontit ja asuminen keskittyvät samalle suunnalle, ei tulevaisuudessa esimerkiksi kotihoidonkaan tarvitse lähteä vain yhden asiakkaan vuoksi ajamaan taajaman ulkopuolelle.

 

 

Kaarinan Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

Nina Hamburg

Kaarinan kaupungin työntekijöiden osallistaminen kaupungin toimintaedellytysten turvaamiseen

12.11.2019

Kaupungin työntekijöillä on paras tuntuma siihen, miten kaupungin toimintaa voisi organisoida fiksummin, miten toimintaa voisi tehostaa ja miten asioita voisi tehdä vaikuttavammin.

 

On tärkeää kuunnella työntekijöiden hyviä kehittämisideoita, viedä parhaita käytäntöön ja myös palkita niistä.

 

Ideoita voidaan tunnistaa esimerkiksi kysymällä:

 

 • Miten voidaan keventää työtapoja ja virtaviivaistaa prosesseja?

 • Miten voidaan vähentää turhaa työtä, mitä voisi jättää tekemättä?

 • Miten parantaa kaupunkilaisten asiakaspalvelua ja hyvinvointia?

 • Mitä voidaan tehdä paremmin?

 • Mitä voidaan organisoida toisin?

 • Missä voidaan saada kustannussäästöjä?

 

Esitämme, että Kaarinan kaupunki ottaa käyttöön jatkuvan toimintatavan hyvien ideoiden tunnistamiseksi, käyttöönottamiseksi ja palkitsemiseksi.

 

 

 

Kaarinassa 12. päivänä marraskuuta 2019

 

Kaarinan kokoomuksen valtuustoryhmä

 

Marjo Uotila

Valtuustoaloite saattohoidon jatkamisesta Karinakodissa

Erinomaisesta saattohoidostaan merellisessä ympäristössä tunnettu Karinakoti suljettiin kesäkuussa 2019 kannattamattomana. Kesän aikana on selvitetty erilaisia vaihtoehtoja toiminnan jatkamiseksi joko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tai Turun kaupungin alaisuudessa. Sairaanhoitopiiri ei ole ottamassa toimintaa perustettavan saattohoitokeskuksen alaisuuteen. Turun kaupungin päätöstä ei ole vielä tehty.

Kaarinassa saattohoito hoidetaan kotisairaalan ja terveyskeskussairaalan osastojen toimesta. Myös Karinakodin palveluita on käytetty jonkin verran, mutta aktiivisesti Karinakotia ei kaarinalaisille saattohoitoasiakkaille ole viime vuosina enää tarjottu.

Hyvän saattohoidon tärkeys on keskusteluissa ja henkilökunnan osaamisen kehittämisessä jo tiedostettu. Nyt on aika tehdä myös taloudellisia tekoja hyvän saattohoidon puolesta.

Esitämme, että jatkossa Kaarina sitoutuu ostamaan vähintään kaksi saattohoitopaikkaa vuodessa Karinakodilta, jotta mahdollisimman hyvä saattohoito voidaan kaupunkilaisillemme turvata ja toimintaa voidaan jatkaa Karinakodissa yhdessä Turun, Kaarinan ja muiden Varsinais-Suomen kuntien kanssa.

Kahden saattohoitopaikan myötä Kaarinan terveyskeskuksen yhden hengen huoneita voidaan vapauttaa muille potilaille ja mahdollisesti jopa vähentää vuodepaikkojen kokonaismäärää. Saattohoitopotilaat sitovat usein muita potilaita enemmän henkilökuntaa. Mikäli saattohoito voidaan osittain tehdä Karinakodissa ja henkilökuntaa vapautuu muihin töihin, esitys on kustannusvaikutuksiltaan lähes neutraali.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta

Sanna Vauranoja

Sähköinen ajanvaraus Kaarinan terveyskeskuksen hammaslääkäripalveluihin

Kaarinan terveyskeskuksen palveluihin voi varata aikoja sähköisesti pankkitunnusten avulla. Ainoastaan hampaiden hoitoon liittyvissä asioissa sähköinen ajanvarauspalvelu ei ole käytössä. Vielä nykyisin edellytetään ajanvarauksen suorittamista soittamalla arkisin klo 8 – 14 välisenä aikana ilmoitettuun puhelinnumeroon. Tämä on auttamattomasti vanhanaikainen toimintamalli, joka vaatii henkilöresurssia ja vie sitä käytännön hoidosta. Joillekin asiakkaille puhelinajanvaraus pitänee olla jatkossakin vaihtoehto, mutta valtaosa varmasti hyödyntäisi sähköistä palvelua.

 

Yksityisiltä hammaslääkäripalveluiden tuottajilta pystyy nykyisin itse varaamaan palveluajat sähköisesti ja jopa ilman pankkitunnuksia. Asiakas valitsee aikaa varatessaan onko kysymys hammastarkastuksesta, paikkaamisesta, suuhygienistin palveluista jne. ja sähköinen palvelu ilmoittaa vapaat ajankohdat, joista asiakas valitsee hänelle sopivimman.

 

Esitämme, että Kaarinan terveyspalveluissa hammaslääkäripalveluiden sähköinen ajanvaraus selvitetään mahdollisimman nopeasti ja otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana.

 

Kaarinassa 19. päivänä elokuuta 2019

 

 

Kaarinan kokoomuksen valtuustoryhmä

 

 

Janne Aso

Luottamushenkilöiden ja toimielinten määrän tarkistaminen

Kaupunginhallitus on hyväksynyt budjettiraamin vuodelle 2020 ja talousarvion laatiminen on täydessä käynnissä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden työpöydillä.  Kaarinan taloudellinen tilanne on erittäin haastava ja nyt käynnissä olevalla talousarviokierroksella joudutaan tekemään paljon kipeitä ratkaisuja. Kaupungin juoksevat menot ovat n. 5 % suuremmat kuin tulot – kaikki tiedämme, että pidemmän päälle ei ole mahdollista syödä enemmän kuin tienaa.

 


Luottamushenkilöt ovat tietysti avainasemassa tilanteen ratkaisemisessa. Me joudumme tekemään joka ikisen päätöksen siitä, mihin ja miten, veronmaksajien ansaitsemia varoja tässä kaupungissa käytetään.

 


Kaarinan talouden kääntäminen edellyttää jokaisen kiven kääntämistä ja sen kriittistä tarkastelua.

Meitä kaupunginvaltuutettuja on 51, varavaltuutettuja saman verran. Kaupungissa toimii 9 lautakuntaa, joissa jäseniä on pitkälti toistasataa. Lisäksi on lukuisa määrä muita toimikuntia, ryhmiä, yhtiöitä ja yhteisöjä, joissa luottamushenkilöt edustavat Kaarinaa. Kaikkiaan luottamustoimien määrä lasketaan sadoissa.

 


Paikkojen suurelle määrälle on tietysti loogisia ja historiallisiakin syitä. On kuntaliitoksia, vanhoja kuntalakeja jne., mutta nyt on nyt. Meillä olisi juuri nyt oivallinen tilaisuus osoittaa, että pystymme kantamaan vastuuta ja tarvittaessa tinkimään myös omista eduistamme. Talkoisiin tarvitaan kaikki mukaan ja me voimme näyttää esimerkkiä.

 


Pyydämme, että Kaarinan kaupunki selvittää:


a) voitaisiinko kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien tai muiden orgaanien jäsenmääriä tarkistaa alaspäin; tai
b) lautakuntia, toimikuntia tai muita orgaaneja vähentää;

 

siten, että päätöksenteon tehokkuus tai demokratian toteutuminen eivät olennaisesti vaarannu tai heikkene.


Kaarinassa, 19.8.2019


Kunnioittaen,

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta


Mikko Aaltonen

Valtuustoaloite joukkoliikenteen liityntäpysäköinnistä Kaarinassa

17.9.2018

Toimivan joukkoliikenteen kannalta on tärkeä kehittää tapoja, joilla houkutellaan uusia käyttäjiä sen piiriin. Liityntäpysäköinti lisäisi joukkoliikenteen käyttöä tilanteissa, joissa pysäkki ei ole sopivan kävelyetäisuuden päässä. Liityntäpysäköintiä tulisi selvittää ainakin palvelemaan 110-tien pikavuoroja sekä mahdollisesti myös Fölin seutulinjoja.

 

Turun kaupunkiseudun eli kuuden kunnan yhteinen joukkoliikenne on kokoajan kasvattanut suosiotaan, mutta on selvää, etteivät kaikki pitkien välimatkojen Kaarinassa pysty hyödyntämään sitä päivittäiseen liikkumiseen. Liityntäpysäköinti voisi onnistuessaan palvella Fölin käyttäjiä. Myös polkupyörille tulisi lisätä lukitsemisen mahdollistavia parkkipaikkoja pysäkkien yhteyteen. Selvittää voisi lisäksi kauppojen parkkipaikkojen vajaakäyttöä ja mahdollisuuksia niiden hyödyntämiseen liityntäpysäköinnissä. Samalla avautuisi uusia palvelumahdollisuuksia kaupalle.

 

Joukkoliikenteen houkuttelevuuden kasvattaminen on talouden kannalta järkevää. Fölin ehdotettu uusi seudullisen liikenteen kustannustenjakomalli toteutuessaan tulee kasvattamaan Kaarinan maksuosuutta seutulinjojen kustannuksista. Kustannuksia saadaan karsittua uusilla asiakkailla eli kasvattamalla lipputuloja. Tämä edellyttää joukkoliikenteen kehittämistä ja houkuttelevuuden lisäämistä. Naapurikuntamme Lieto on asiassa etukenossa ja aikeissa rakentaa 50 auton liityntäpysäkkiä joukkoliikennettä varten.

 

Kaarinan tulisi vähintäänkin varautua liityntäpysäköinnin rakentamiseen tulevaisuudessa, kun runkolinjastouudistuksen myötä bussien vuoroväli tihenee. Liityntäpysäköinnin tarve saattaa kasvaa myös, jos keskuskaupunkimme Turun keskustaa tulevaisuudessa muutetaan enemmän kävelypainoitteisemmaksi.

 

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet katsomme, että joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi Kaarinan tulee kartoittaa mahdollisuudet ja kaupunkilaisten tarve liityntäpysäköintiin. Suunnittelussa tulee huomioida tuleva rakentaminen ja yritysten sijoittuminen. Asukkaiden tarpeita tulisi kartoittaa myös kyselyn avulla.

 

 

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta

 

Malla Rannikko-Laine

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintamalli kaupungin luottamustoimissa oleville henkilöille

17.9.2018

Kaarinan kaupungin henkilöstölle on luotu häirinnän ja epäasiallisen kohtelun estämisen toimintamalli ”Avain hyvään Kaarina henkeen”, jonka tavoitteena on, että häirintää ja epäasiallista kohtelua ei olisi Kaarinan kaupungin työpaikoilla. 

Toisen arvostus, erilaisten elämäntilanteiden ja -arvojen huomioonottaminen, yhdessä tekeminen sekä vastuun kantaminen yhteisistä asioista kertovat hyvästä vuorovaikutuksesta.

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on myös kiinnitetty huomiota tähän asiaan. Tarkastuslautakunta tuo raportissaan esille, että kaupunkiorganisaation sisällä epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisen mallit ovat olemassa ja käytössä. Nyt myös johtavien viranhaltijoiden sekä johtavien poliittisten päättäjien tulisi ryhtyä toimenpiteisiin kehittämään luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä. Tavoitteena tulisi olla häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta vapaa kaupunki ihan jokaiselle.

 

Kaupunginvaltuuston, lautakuntien sekä muiden luottamustehtävissä toimivien poliittisten ryhmien edustajien tulee omalla kohdallaan pitää huoli siitä, että häirintää ja epäasiallista kohtelua toisia luottamushenkilöitä kohtaan ei esiinny.

 

Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä mm:
- epäasiallisina sanattomina viesteinä esim. ilmeet, eleet,
- yhteisöstä eristämisenä esim. ei puhuta tai kielletään muitakin puhumasta ko. henkilön kanssa, ei tervehditä, kohdellaan kuin ilmaa, ei kuunnella, rajoitetaan mielipiteen ilmaisua tai keskeytetään toisen puhe jatkuvasti,
- maineen tai aseman kyseenalaistamisena esim. haukutaan, nöyryytetään tai pilkataan,
- epäasiallisena ja vastuuttomana sosiaalisen median käyttäytymisenä,
- henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisena esim. huutaminen, suulliset ja kirjalliset uhkaukset, käsiksi käyminen, suora väkivalta tai sukupuolinen häirintä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että luottamustehtävissä toimivien poliittisten ryhmien edustajille luodaan yhtenäinen toimintamalli tai ohjeistus häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi.

Pauliina Välivaara, Janne Aso

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Joukkoliikenteen parantaminen Turun Kehätien varrelle

17.9.2018

Turun Kehätien eli aiemmalta nimeltään Turun Ohikulkutien varrelle on vuosikymmenten
kuluessa muodostunut useamman kunnan alueelle merkittävä työpaikkojen keskittymä. Nämä työpaikat ovat huonosti joukkoliikenteen
kautta saavutettavissa. Muutoinkin joukkoliikenne toimii parhaiten kaupunkiseudun eteläosissa itä-länsisuuntaisesti, mutta pohjoispuolen työpaikka-alueille on vaikea päästä eri kunnista kohtuullisessa ajassa taikka ilman omaa autoa.


Turun seudulla on tapahtumassa rakennemuutos, jossa teollisuus- ja yritystoiminta on siirtymässä parempien liikenneyhteyksien varrelle niin Turku-Helsinki –moottoritien kuin Turun Kehätien varrelle. Tähän laajenevaan rakennemuutokseen pitäisi Turun seudulla alkaa heräämään ja kantaa kokonaisvastuu muutoksesta parantamalla näiden alueiden saavutettavuutta joukkoliikenteellä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Turun seudun kunnat selvittäisivät yhteistyössä ne keinot, joilla edellä todettujen teollisuus- ja työpaikka-alueiden välille kyettäisiin järjestämään joukkoliikenneyhteys Raision Haunisten ja Kaarinan Kirismäen välille, jota tuettaisiin nyt jo olemassa olevan verkoston syöttöliikenteellä.

Janne Aso 

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Kaarinan historiaan liittyvän museoaineiston sijoittamisesta Kaarina-taloon

20.8.2018

Kaarina sijaitsee Suomen olosuhteissa merkittävällä kulttuurihistoriallisella alueella, joka kytkeytyy Suomen koko tunnetun asutushistorian vaiheisiin, ja josta on tehty arkeologisia esinelöytöjä eri ajanjaksoilta. 

 

Kaarinalla oli aiemmin hyvä tilanne, koska Museovirasto ylläpiti pitkään museotoimintaa Kuusiston kartanossa ja Pukkilan kartanossa. Museoissa oli esillä mm. arkeologisia esinenäyttelyitä, näytteitä alueen eliölajeista ja muuta Kaarinan historiaan liittyvää aineistoa.

 

Museoviraston luovuttua Kuusiston ja Pukkilan kartanomuseoista, Kaarinan kaupungissa ei ole omaa museotoimintaa, ja museoihin kerätyt esineet on poistettu kartanorakennuksista.   

 

Ehdotamme, että Kaarinan kaupunki selvittää, mitä Kaarinan historiaan liittyville museoaineistoille on tehty, ja siltä osin kuin mahdollista, niiden sijoittamista Kaarina-talon pysyväksi näyttelyksi nykyisten ja tulevien kaarinalaisten iloksi.

 

 

Marjo Uotila

Valtuustoaloite kunnallisen päätöksenteon vuosisuunnitelmasta

20.8.2018

Kuntapäätöksenteko koskee kaikesta demokraattisesta päätöksenteosta ehkä eniten niitä arkisia yksityiskohtia, joissa kuntalaisilla on paras tuntemus. Näkemykset vaihtelevat runsaasti, esimerkiksi asuinalueesta, ikäryhmästä, taustasta ja arvoista riippuen.

 

Kaupunginvaltuustossa on 51 jäsentä, minkä lisäksi lautakunnissa vaikuttaa joitain kymmeniä kaarinalaisia. Selvää on, etteivät monimuotoisen Kaarinan kaikki kuntalaiset tule edustetuksi sillä, että heidän äänestämänsä ryhmän valtuutettu istuu Kaarina-salissa. Yksi modernin edustuksellisen demokratian tehtävistä on rakentaa väyliä aidolle osallisuudelle.

 

Suuri osa päätöksistä tehdään virallisissa elimissä. Niiden esityslistat tulevat näkyville vain muutamia päiviä ennen kokousta. Mahdollisuus tuoda kuntalaisten laaja-alaiset näkemykset perusteltuina esiin vaikkapa lautakunnissa ovat pienet.

 

Nykyisellään vain politiikassa pitkään olleet osaavat ennakoida kokousvuoden kalenteria, ja toimielimen puheenjohtajat saavat ennakkotietoja esittelijältä esityslistaa valmistellessa.

 

Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

 

Kaarinan nettisivuilla on jo nykyisellään näkyvillä vuosisuunnitelma, jossa joidenkin kaupunginvaltuuston kokousten sisällöt esitetään pääpiirteittäin. Käytännön laajentaminen muihin toimielimiin ja jonkin verran yksityiskohtaisemmaksi ohjaisi puolueita valmistelemaan kantojaan sopivissa kohdin, kuntalaisia tuomaan näkemyksiään esiinajoissa ja myös mediaa taustoittamaan aiheita. Kaikkiaan se elävöittäisi keskustelua.

 

Lisäksi se havainnollistaisi esimerkiksi lautakunnille nykyistä tarkemmin niiden vuodenkulkua, mistä olisi hyötyä vaikkapa kokousaikatauluja järkeväksi suunnitellessa.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:

 • Kaarinan kaupunki ottaa julkisen vuosisuunnitelman käyttöön kaikissajulkisissa toimielimissään päätöksenteon aikajanan selkeyttämiseksi.

 • Suunnitelmaa päivitetään joustavasti sitä mukaa kun päätöksenteonaikataulu selkiytyy ja uusia merkittäviä aiheita nousee pöydälle.

 

 

Niko Ylä-Poikelus, kok

Defibrillaattorin eli sydäniskurin hankinnasta

23.4.2018

Maallikoiden käyttöön tarkoitetut defibrillaattorit eli sydäniskurit ovat yleistyneet Suomessa julkisissa tiloissa ja työpaikoilla viime vuosien aikana. Iskureita voi ostaa nykyään myös kotiin tai kesämökille. Defibrillaattorilla annetaan sähköisku sydänpysähdyspotilaalle, mikä saattaa yhdessä painelu-puhalluselvytyksen kanssa pelastaa potilaan hengen. Laitteella pyritään lopettamaan rytmihäiriö ja edesautetaan potilaan todennäköistä kuntoutumista.

 

Kaupunkilaisten käyttöön on saatu kulttuurin ja kirjaston kohtaamispaikka Kaarina-talo, jossa vierailee ihmisiä aiempaa huomattavasti enemmän. Nä- emme, että kaupungin tulisi hankkia Kaarina-taloon maallikoiden käyttöön tarkoitettu sydäniskuri.

 

Suomen Punaisen Ristin mukaan defibrillaattoreita kannattaa olla etenkin paikoissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä. Esimerkiksi moniin ostoskeskuksiin, lentokentille sekä juna- ja bussiasemille onkin jo hankittu sydäniskuri. Tosin kun monet luulevat, defibrillaattorin käyttö on yksinkertaista eikä sillä pysty aiheuttamaan potilaalle vahinkoa. Itse asiassa defibrillaattori neuvoo jatkuvasti ää- neen mitä seuraavaksi pitää tehdä.

 

Esitämme, että Kaarina-taloon hankitaan aloitteen mukainen sydäniskuri ja samalla harkitaan laitteiden hankkimista riskiarvion perusteella muihin kaupungin kohteisiin.

Janne Aso, kok.

Kaarinan kaupungin hallinnoimien tilojen tilankäyttöraportista ja sähköisen varausjärjestelmän avaamisesta

12.3.2018

Kaarinassa on useita kolmannen sektorin toimijoita: yhdistyksiä, urheiluseuroja ja vapaaehtoistoimijoita sekä kansalaisopisto, jotka tarvitsevat erilaisia tiloja toimintaansa. Kaarinassa näiden toimijoiden panos on tärkeää eri-ikäisille kuntalaisillemme ja heidän toimintaedellytyksiään tulee siksi helpottaa eri tavoin.

Kaupungilla on omistuksessa ja vuokralla valtava määrä kiinteistöjä ja tiloja, jotka ovat ison osan ajasta tyhjillään. Samaan aikaan kaupunkiin tehdään useita investointeja lisätilojen hankkimiseksi.

 

Me Kokoomuksen valtuutetut esitämme, että Kaarina laatii elokuun alkuun, budjettikäsittelyä 2019 silmälläpitäen, tilankäyttöraportin, josta ilmenee seuraavat asiat:

 

- Kaarinan omistamat ja vuokraamat tilat
- Kyseisten tilojen neliöt
- Tämän hetkinen käyttötapa ja mahdollinen käyttöaste
- Muut tiedot esimerkiksi peseytymismahdollisuus, vesipisteet käytössä jne.
- Tieto, millaisilla reunaehdoilla voidaan vuokrata muille toimijoille ja millaisina aikoina (esim. iltaisin, viikonloppuisin jne.)

 

Jatkossa tilankäyttöraporttiin voidaan liittää myös tilojen nykyiset vuokrat (sisäinen tai ulkoinen) ja raportti pidetään jatkuvasti ajan tasalla niin hallituksen, lautakuntien kuin virkamiestyönkin tueksi.

 

Tilankäyttöraportin pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan sähköinen varauskalenteri tilojen paremman saatavuuden ja käytettävyyden takaamiseksi. Sähköiseen varauskalenteriin tulee harkita myös verkkokauppaominaisuutta tai verkkomaksua, jotta tilavuokrien laskutukseen ei tarvita erillistä resurssia.

 

 

Kaarinan Kokoomuksen valtuustoryhmä

Sanna Vauranoja

Kaarinan kaupungin metsäpolitiikasta

Kaarinan kaupunki omistaa metsiä noin 1200 hehtaaria. Näistä metsistä noin 600 hehtaaria sijaitsee taajamissa eli hyvin lähellä asutusta ja loput noin 600 hehtaaria ovat talousmetsiä.

 

Taajamametsien hoidon osalta Kaarinassa on viime vuosina käyty aktiivista keskustelua osalta ympäristö- ja luontovaikutuksista. Taajamametsien hoidossa turvallisuus, elinvoimaisuus ja monimuotoisuus ovat nousseet avainteemoiksi. Taajamametsäkohteet suunnitellaan yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa

FSC-standardi                   

Kansainvälisesti vastuulliset tahot ovat perustaneet vuonna 1993 FSC:n eli Forest Stewardship Councilin (Hyvän metsänhoidon neuvosto). Vastuullisen metsien käytön sertifikaattijärjestelmän suomalaisen FSC-standardin piirissä on 1 357 000 hehtaaria metsää. FSC:n tavoite hyödyttää suoraan metsiä, suojelee biodiversiteettiä, alkuperäiskansojen oikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, sekä alueita, jotka ovat kulttuurin tai luonnon kannalta merkittäviä. FSC tarjoaa yhteyden metsän ja kuluttajan välille varmistaen, että FSC-merkityt tuotteet täyttävät korkeimpia sosiaalisia ja ympäristöllisiä arvoja heijastavat periaatteet ja kriteerit.

FSC-sertifiointi voi vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin ja työntekijöihin, muuttaa hallintoprosesseja maailmanlaajuisesti ja vaikuttaa taloudellisiin ja ympäristöllisiin tilanteisiin metsissä. Tämä vaikutus parantaa tilanteita, kuten maan omistukseen ja käyttöön liittyviä konflikteja, työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, biodiversiteettiä, luonnonsuojelua, uhanalaisten lajien suojelua, sekä osallistavaa metsäpolitiikkaa.

FSC edistää ympäristöllisesti ja sosiaalisesti hyödyllistä metsätaloutta, joka auttaa paikallisyhteisöjä ja yhteiskuntaa nauttimaan vastuullisen metsätalouden pitkäaikaisista hyödyistä. FSC on maailmanlaajuinen järjestelmä, jonka sertifikaatteja on myönnetty kaikille metsätyypeille ympäri maailmaa.

FSC-merkitty tuote kertoo tuotteen tulevan hyvin hoidetuista metsistä. Valitsemalla FSC-merkityn tuotteen yritykset ja kuluttajat edistävät parempaa metsänhoitoa maailmanlaajuisesti.

Luonnon monimuotoisuutta vaaliva metsänhoitotapa hyödyttää metsänomistajaa monella tavalla: Sienet, marjat ja riistalajit viihtyvät, maisema säilyy kauniina ja metsän arvo virkistyskäytössä kasvaa. Lisäksi metsätuhojen riskit pienenevät. Sen myötä, että monimuotoinen metsä tarjoaa elämän edellytykset monille lajeille, se on myös kestävämpi ja vastustuskykyisempi tuhoja kohtaan kuin yksipuolinen, usein yhden puulajin metsä.

 

Suomalaisille luontoarvot ja metsän monet muut hyödyt ovat tärkeitä taloudellisen tuoton ohella.

Eri-ikäisrakenteinen kasvatus

 

Eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta kutsutaan myös jatkuvaksi kasvatukseksi ja avohakkuuttomaksi metsänhoidoksi (https://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/). Se on vaihtoehto tänä päivänä vallitsevalle, vuosikymmeniä harjoitetulle metsänkasvatukselle, joka perustuu alaharvennuksiin ja avohakkuisiin.

 

Alaharvennuksissa ja avohakkuissa yhden metsikkökuvion puusto on aina suunnilleen saman ikäistä. Tällä on tähdätty puuntuotannon maksimointiin, ei niinkään taloudelliseen tulokseen. Tämä ei ole välttämättä metsänomistajana toimivan kaupungin talouden kannalta paras ratkaisu. Lisäksi avohakkuut jättävät maisemaan ison jäljen vuosikymmeniksi ja vievät monilta metsän eliöiltä elinmahdollisuudet.

 

Eri-ikäisrakenteisessa kasvatuksessa metsä säilyy jatkuvasti puuston peittämänä. Hakkuissa metsästä kaadetaan luonnollista kehitystä mukaillen taloudellisesti arvokkaita isoja puita ja jätetään pienempiä puita kasvamaan. Suurten, paljon kasvutilaa vaativien puiden poisto tekee tilaa alikasvospuiden kasvulle ja uusia taimia syntyy hakkuiden yhteydessä paljastuneeseen maahan.

 

Näin ei tarvita investointeja maan muokkaamiseen, taimien ostoon, istutukseen eikä taimikon hoitoon. Eri-ikäisrakenteinen kasvatus mahdollistaa sekä taloudellisen tuoton hankkimisen että luonnon monimuotoisuuden vaalimisen talousmetsissä. Kun metsäomaisuus on jakautunut eri-ikäisiin, eri puulajia oleviin, puihin, myös metsätuhojen riski on hajautettu.

 

Säästöpuuryhmät jätetään keskelle yhtenäistä metsää, jolloin niistä hyötyvällä metsälajistolla on paremmat mahdollisuudet pärjätä verrattuna tilanteeseen, jossa ne jäävät paljaaksi hakatun metsän keskelle. Metsäekosysteemi säilyy hakkuissa, jolloin metsäneläimet, sienet, marjat ja ihmisetkin viihtyvät metsässä.

 

 

Esitämme, että Kaarinan kaupunki:

 1. selvittää mahdollisuudet ottaa käyttöön kaupungin omistamien metsien hoidon osalta Suomen FSC-standardi ja suorittaa sertifiointi (Suomen FSC-standardi https://fi.fsc.org/preview.suomen-fsc-standardi.a-142.pdf),
   

 2. ottaa käyttöön talousmetsiensä hoidossa eri-ikäisrakenteisen kasvatuksen eli nk. jatkuvan kasvun periaatteen.

Kaarinassa 12. maaliskuuta 2018

Janne Aso, kok.

Valtuustoaloite kaupungin jätteenkeräyksen kehittämiseksi

Kulutamme koko ajan yhä enemmän ja kulutuksestamme syntyy myös yhä enemmän jätettä. Onneksi yhä suurempi osa jätteestä päätyy energiaksi ja kiertoon. Tuotteiden ja materiaalien kertakäytön sijaan kierrättäminen on luonnonvarojen vähetessä yhä tärkeämpää. Jätteiden lajittelu ja kierto säästää myös energiaa ja vähentää kaatopaikkakuormitusta. 

 

Esimerkiksi muovin kierrättäminen pesemisineen vie vain noin 15 % siitä energiamäärästä, joka kuluu muovin tekemiseen öljystä. Suomessa muovinkeräys on jatkunut nyt parin vuoden ajan. Muovinkeräys ottaa meillä kuitenkin vasta ensi askeliaan, sillä esimerkiksi Ruotsissa muovia on kerätty jo yli kymmenen vuoden ajan.

 

Kestää aikansa ennen kuin muovin lajittelusta tulee ihmisille tapa. Vaikka yhä useampi lajittelee roskiaan ja kierrättää muovijätteensä, vielä vain pieni osa muovijätteestämme päätyy kierrätykseen. Ongelmia tuo käytännössä yhä keräyspisteiden harva sijainti ja niiden vähäinen määrä. Vasta kun keräys helpottuu, muodostuu se osaksi arkirutiinia.

 

Tällä hetkellä muovipakkauksia pystyy kierrättämään alueellisissa keräyspisteissä. Lähimmän pisteen löytää netistä Rinki-ekopisteverkostosta. Yli 20 huoneiston taloyhtiöillä on myös velvoite kerätä muovijätettä omaan jäteastiaansa.

 

Kaarinan kaupunki on monessa asiassa ollut innovatiivinen. Kaarina voisi myös toimia kiertotalouden esimerkkinä. Kaupungin tulisi omissa palveluissaan huolehtia materiaalin kierrätyksestä ja esimerkiksi edistää yritysten mahdollisuuksia kierrättää. Kaarina voisi myös kannustaa asuinalueita yhteiseen jätteenkeräykseen, mikä helpottaisi ja lisäisi jätteiden lajittelua.

 

Piikkiössä on kahdella asuinalueella käytössä ns. Kimppakeräys. Yhteiskeräykseen Hakametsässä ja Piikkiönmetsässä päädyttiin, kun kunnan järjestämä jätehuolto alueilla loppui. Alueilla oli perustamisestaan lähtien ollut omien jäteastioiden pito kielletty, ja asukkailla velvoite liittyä yhteiseen keräyspisteeseen. Kun jätteenkeräys tuli vuoden alusta asukkaiden omaksi velvoitteeksi, päädyttiin jatkamaan yhteistä jätteenkeräystä. Omien roska-astioiden ja roskarallin sijaan yhteiset lukolliset jäteastiat ovat järkevä, ekologinen ja alueen liikenteen turvallisuuden kannalta hyvä ratkaisu. Kaupunki edesauttoi yhteistä ratkaisua jättämällä roska-astiat alueiden käyttöön.

 

Hakametsän ja Piikkiönmetsän asuinalueiden kaltaiset jätteen kimppakeräykset voisivat toimia monilla muillakin alueilla ja järkevöittää jätteenkeräystä sekä lisätä kotitalouksien lajitteluintoa. Kaupunki voisi rohkaista asuinalueita yhteiseen jätteenkeräykseen osoittamalla maa-alueita yhteiskeräykseen tai hankkimalla keräystä varten jäteastioita. Asuinalueiden jätteen kimppakeräys voisi samalla madaltaa kynnystä mm. muovinkeräämiseen, kun keräysastioiden määrä lisääntyy. Jätteen kuljetus valitaan markkinoilla toimivien yritysten joukosta.

 

Kaarinan kannattaa ympäristöasioissa olla edelläkävijä ja edistää asumisen ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Samalla lisäämme kaupungin houkuttelevuutta asuinpaikkana.

 

Pyydämme, että Kaarinan kaupunki pyrkii toiminnassaan edistämään asukkaiden ja yritysten jätteenkierrätystä ja lajittelua, sekä ryhtyy selvittämään toimenpiteitä, joilla se voisi kannustaa asuinalueita jätteen kimppakeräykseen.

 

Kaarinassa 12.3.2018

 

 

Malla Rannikko-Laine / Kokoomuksen valtuustoryhmä

Kaupungin ruokapalveluihin vastuullisesti tuotettua ja jalostettua suomalaista ruokaa

Valtioneuvoston periaatepäätös (29.6.2016) julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen arviointiperusteista (kriteereistä) ohjeistaa julkisiin hankintoihin, joiden tuottamisessa on noudatettu hyviä tuotantotapoja. Periaatepäätös kannustaa vastuullisiin julkisiin hankintoihin, jotka suomalainen ruoantuotanto ja -jalostus parhaimmillaan täyttää. Periaatepäätös täydentää Lähiruokaohjelman ja Luomualan kehittämisohjelman tavoitteita.

Esitämme, että kaupunkimme elintarvike- ja ruokapalveluiden hankintastrategiaan (tai vast.) kirjataan vaatimukset ympäristön kannalta hyvistä viljely- ja tuotantomenetelmistä sekä eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta edistävistä tavoista. Hankintakriteerit tulee päivittää yhteistyössä eri osapuolten (maatalous- ja elintarvikeyrittäjät, ruokapalveluammattilaiset, hankintaasiantuntijat) kanssa vastuullisten hankintojen käytön lisäämiseksi.

Elintarvike- ja ruokapalveluiden hankintastrategiassa (tai vast.) tulee esittää mm. seuraavaa:

 • Kaupungille tarjollavien tuotteiden tulee täyttää elintarvikkeista ja niiden valvonnasta Suomessa olevat lait ja asetukset. EU-standardit ja muut viranomaismääräykset.

 • Pk-yrittäjien, ruokapalvelujen edustajien ja hankinta-asiantuntijoiden on käytävä markkinavuoropuhelua ennen tarjouskilpailun käynnistymistä periaatepäätöksen mukaisista vaatimuksista ja niiden sisällyttämisestä tarjouspyyntöihin.

 • Tuotteiden hankinnassa ja valinnassa pitää noudattaa eläinten hyvinvoinnille Suomessa asetetut edellytykset mm. sianlihantuotannon terveydenhuoltoseurantajärjestelmää (Sikava).

 • Tuotteet täyttävät Suomen lainsäädännön vaatimukset eläinten lääkitsemisestä.

 • Hormonien käyttö kasvun edistäjänä on kielletty.

 • Eläinrehussa käytettävän soijan tulee olla sertifioitua vastuullisesti tuotettua soijaa.

 • Tarjoltavien tuotteiden raaka-aineiden tulee olla alkuperältään jäljitettäviä ja puhtaudeltaan korkealaatuisia.

 • Lihan ja lihajalosteiden raaka-aineiden tulee olla kansallisen ja EU-lainsäädännön mukaisesti BSE-testattuja.

Suomessa Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmä tulee arvioimaan periaatepäätöksen toteutumista. Lisäksi Maa- ja metsätalousministeriö teettää kyselyn kuluvana vuonna periaatepäätöksen mukaisten kriteerien käytöstä valtion lisäksi myös kuntien hankintayksiköille.

29.1.2018

Janne Aso

Kaupunginvaltuutettu,

kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan jäsen

Taloustyöryhmän jäsen

Whistleblow

Ylen ja Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista täysikäisistä naisista on jossain vaiheessa elämäänsä joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Jopa noin 80 prosenttia kyselyynvastanneista naisista kertoi joskus kokeneensa seksuaalista häirintää. Helsingin sanomien tutkimuksen mukaan suomalaisista naisista 54 prosenttia ja miehistä 22 prosenttia kertoo joutuneensa joskus seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

 

Tilastokeskuksen työolotutkimuksen (2008) mukaan peräti 32 prosenttia naisista kokee olleensa jossakin vaiheessa uraansa työpaikkakiusattu. Vastaava luku miehillä on 16 prosenttia.

 

Julkisuudessa on viime aikoina käsitelty useampiakin tapauksia, joissa opettaja on syyllistynyt oppilaiden seksuaaliseen häirintään tai hyväksikäyttöön. Valitettavasti nämä tapaukset ovat koskettaneet myös Kaarinaa. On täysin selvää, että tällaisille asioille on Kaarinassa oltava nollatoleranssi.

 

Yhteistä monille näistä tapauksista on, että hyväksikäyttö on saattanut tapahtua jo paljon aiemmin tai jatkua vuosia, mutta tekijää ei ole saatu edesvastuuseen. Näistä asioista ilmoittaminen on erittäin hankalaa ja kynnys ilmoituksen tekemiselle on usein aivan liian korkea.

 

Asiat ovat erittäin arkaluontoisia ja niitä on hyvin vaikea ottaa puheeksi opettajan, rehtorin tai vaikkapa esimiehen kanssa. Poliisille tai muille viranomaisille ilmoittamiseen on yleensä hyvin korkea kynnys. Opettajasta, työkaverista tai esimiehestä kanteleminen ei ole helppoa. Myös asian käsittely mahdollisen ilmoituksen jälkeen on vaikeaa. Miten ilmoituksia käsitellään niin, ettei ilmoittaja paljastu tai syyttömiä leimata?

 

Yksityisellä sektorilla useat yritykset ovat ottaneet käyttöön ns. whistleblow eli ”pilliinpuhallus”-järjestelmän. Järjestelmässä kuka tahansa voi tehdä epäasiallisesta toiminnasta ilmoituksen verkossa. Ilmoitus ohjautuu ulkoisen palveluntarjoajan sivulle, eikä ilmoittajan henkilöllisyys koskaan paljastu edes työnantajalle, ellei ilmoittaja niin halua. Ilmoittaja itse päättää mitä tietoja hän antaa työnantajan käyttöön. Ilmoituksen jälkeen työnantajan nimeämä vastuuhenkilö käsittelee ilmoituksen ja voi olla yhteydessä ilmoittajaan nettiportaaliin avautuvan yksityisen keskustelupalstan avulla. Kaikki ilmoitukset ohjataan samoille nimetyille henkilöille eikä kellään muulla ole pääsyä ilmoitusten tietoihin.

 

Järjestelmä on erittäin helppo ottaa käyttöön ja lisäksi melko edullinen. Järjestelmän on todettu alentavan ilmoituskynnystä usein merkittävästikin. Ilmoitukset voivat koskea mitä tahansa epäasiallista käytöstä seksuaalisesta ahdistelusta työpaikkakiusaamiseen ja taloudellisista epäselvyyksistä vaarallisin työtapoihin.

Pyydämme, että Kaarinan kaupunki ryhtyy mahdollisimman pikaisesti toimiin whistleblow – tai vastaavan järjestelmän käyttöönottamiseksi Kaarinan kaupungin työpaikoilla ja oppilaitoksissa.

 

Ohessa linkkejä, joista käy ilmi mahdollisia palveluntarjoajia ja lisätietoja palveluista.
 

 

Kaarinassa 29.1.2018
 

Mikko Aaltonen
Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

Lisätietoa:
- WhistleB https://whistleb.com/
- Expolink https://www.expolink.co.uk/
- People Intouch https://www.speakup.eu/
- PwC https://www.pwc.fi/fi/palvelut/riskienhallinta/forensic/whistleblowing.html
- Deloitte https://www2.deloitte.com/au/en/pages/risk/solutions/whistleblower.html
- BDO https://www.bdo.no/en-gb/services/advisory/forensicservices/whistleblowing

Päivähoidon laskutuksen muuttaminen tuntiperusteiseksi

Kalliit päivähoitomaksut, epäsäännöllinen työ ja osa-aikainen päivähoito. Tähän kun yhdistää kankean hoitoajanseurantajärjestelmän ei ole ihmeellistä, että vanhemmat ovat tuskailleet kaarinalaista osa-aikaista päivähoitopolitiikkaa. Kaarinassa on jo aiemmin tehty päätös siirtymisestä sähköiseen hoitoajan seurantaan. Se ei kuitenkaan näy perheille.

Päivähoito on kallista. Se on kaupungille kallista järjestää, mutta se on kallista myös keskituloisille perheille. Esimerkiksi kahden lapsen perhe maksaa nettotuloistaan noin 30 000€ päivähoitomaksuja lasten ollessa pieniä. Ei siis ihme, että hoitomaksuista halutaan säästää. Kaarinassa on tällä hetkellä käytössä kolme maksuporrasta: 80h/kk, 140h/kk ja täysi hoitoaika. Maksut ovat 60/80/100%. Naapurikunnissa maksuportaita on enemmän ja esimerkiksi 80 ja 140 tunnin välille jää iso aukko. Sivistyslautakunta käsitellee jo yhden maksuportaan lisäämistä.

 

Kuitenkin päivähoitouudistus, jossa siirryttiin päiväperusteisesta laskutuksesta tuntilaskutukseen, on hankaloittanut Kaarinassa niitä perheitä, jotka käyttävät osa-aikaista päivähoitoa. Maksu perustuu siihen, paljonko lapsi käyttää päivähoitoa tunneissa kuukaudessa. Aiemmin oli mahdollista, että vanhempi valitsi hoitoajan päivissä kuukaudessa. Suurta hämmennystä aiheuttaa Kaarinassa myös lain soveltaminen. Maksujen määräytymisessä noudatetaan keskimääräistä tuntiaikaa, mutta nyt osassa päivähoitopaikoista seurataan paperisin listoin, ettei viikoittainen tuntimäärä pääse ylittymään. Jos perhe käyttää viikoittain enemmän palvelua kuin on ilmoitettu, siirtyy perhe seuraavaan maksuluokkaan. Käytännössä tätä tarkastelua ei Kaarinassa kuitenkaan pystytä tekemään, sillä järjestelmä ei anna tähän mahdollisuutta.  Vain vuorohoidossa Rinkelissä tarkastelu tehdään kuukausitasolla, koska perheiden hoidon tarpeet vaihtelevat ympärivuorokautisesta hoidosta pitkiin poissaolojaksoihin. Osa-aikainen päivähoito muille ei siis jousta niin paljoa kuin perheet toivoisivat. 

 

Pahimmillaan viikkoperusteinen hoitoaika johtaa siihen, että osa-aikaisen lisätyön vastaanottaminen ei ole järkevää. Samoin viikoittainen hoitoaika hankaloittaa sellaisten alojen töitä, joissa työvuorot jaksotetaan kahden tai kolmen viikon tasausjaksoissa. Räikein esimerkki nykyisestä käytännöstä on perhe, jossa lapsi on yhden viikon kuukaudessa täysipäiväisesti hoidossa ja kolme viikkoa vapaalla, maksaa palvelusta täysimääräisesti. Yrittäjien työn sesonkipiikkeihin viikkotuntijärjestelmä istuu huonosti. Lisäksi osa ravintola- ja palvelualojen työnantajista on jo nyt valitellut sitä, että työvuoroja on suunniteltava päivähoidon tuntikehykseen sopivalla tavalla. Siirtyminen tuntiperusteiseen laskutukseen mahdollistaisi joustot hoitoajoissa.

 

Moni naapurikunta on jo nyt siirtynyt tai siirtymässä päivähoidon laskutuksessa tuntiperusteiseen malliin. Vaikka Kaarinassa sähköiseen hoitoajan seurantaan on jo siirrytty, on sen hyödyt kyseenalaiset. Nykyisellään järjestelmästä ei pysty helposti ajamaan raportteja, jossa lasten hoitotunteja voisi seurata. Hoitoaikoja ei saada siirrettyä laskutukseen ja osassa päiväkoteja seurataan lasten hoitoaikoja manuaalisesti, etteivät ennakkoon ilmoitetut ajat pääse ylittymään. Onkin kummallista, jos nykyinen järjestelmä kahlitsee perheitä ja päiväkodin henkilöstöä sen sijaan, että meillä olisi järjestelmä, joka palvelisi asukkaita ja henkilökuntaa.

 

Pyydämme selvittämään, mitä järjestelmään siirtyminen edellyttää ja olisiko se mahdollista uusia kohtuullisin kustannuksin?

 

Kaarinassa 11.12.2017
 

Nina Hamburg

Kokoomuksen valtuustoryhmä 

Energiansäästötalkoot

Yhä useampi suomalainen kunta on ottanut käyttöön porkkanan joka innostaa kunnan työntekijöitä ja esim. koulujen oppilaat energiansäästötalkoisiin. Energiansäästötalkoot ja siitä seurannut energiatehokkuuden parantaminen ovat tuoneet näille kunnille taloudellisia säästöjä ja merkittävästi myönteistä julkisuutta. Energiansäästötalkoon ajatuksena on, että Kaarinan koulujen oppilaat otetaan joukolla mukaan parantamaan koulujen energiatehokkuutta. Kannustimeksi kunta palauttaa kouluille puolet siitä rahallisesta energiansäästöstä, jonka koululaiset saavat toimillaan aikaan.

Esimerkiksi Oulun pohjoispuolella sijaitseva Iin kunta on ottanut käyttöön järjestelyn, jossa kaikki kunnan koulut ja päiväkodit ovat mukana energiaseurannassa, jossa tarkkaillaan säännöllisesti lämmityksen, sähkön ja veden kulutusta. Myös koululaiset pääsevät itse mittaamaan energiankulutusta kouluihin toimitetuilla mittareilla. Järjestelyn seurauksena on lisäksi havaittu, että ajatus energiansäästämisen tärkeydestä menee oppilaiden mukana myös koteihin ja lapset ovat oppineet, ettei kotonakaan pidetä enää turhia valoja päällä. 


Talkoissa mukana olevat koulut ovat tienanneet näin jo tuhansia euroja ja kukin koulu käyttää rahat haluamallaan tavalla - vaikkapa pelien hankintaan. Iin kunta on ollut muun muassa ehdolla Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnon saajaksi.

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN
Toisena pääteemana voisi olla energiatehokkuuden parantaminen kaupungin omistamissa vanhoissa kiinteistöissä ja uudisrakentamisessa. Suurimmat kiinteistöt olisi mahdollista liittää energian kulutuksen seurantajärjestelmään, joka auttaisi löytämään parannuskohteita.

Sähkön kulutusta voidaan vähentää esimerkiksi kiinteistöjen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien optimaalisilla säädöillä, valonohjausjärjestelmillä, led – valoilla tai eristyksen parantamisella. Kaupungin tulisi myös harkita kaupungin ajoneuvojen korvaamista sähkö- tai hybridiautoilla, kun vaihdot ovat ajankohtaisia.

ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUS
Pyydämme lisäksi selvittämään, olisiko Kaarinan hyödyllistä liittyä energiatehokkuussopimukseen. Vapaaehtoiset kaupungit voivat allekirjoittaa liittyjäkohtaisen energiatehokkuussopimuksen, jossa ne sitoutuvat kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

Energiatehokkuussopimuksessa mukana oleva kunta voi saada valtiolta korotettua energiatukea energiaa säästäviin hankkeisiin. Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen on tähän mennessä liittynyt 48 kuntaa. Esimerkiksi Iin kunta on mukana energiatehokkuussopimuksessa ja se on ohjelman mukaisille toimilla edellisellä viisivuotiskaudella laskenut saavuttaneensa yli 600 000 euron säästön. Tämän lisäksi osa tehdyistä energiainvestoinneista on katettu valtion energiatuella. Kunnan koko on murto-osa Kaarinan kaupungin koosta, joten säästöt Kaarinan kokoisessa kaupungissa voisivat vastaavilla toimilla olla miljoonaluokkaa.

Energiansäästötalkoissa ja energiatehokkuussopimuksessa mukana olevat kunnat ovat kokeneet saaneensa paljon myönteistä julkisuutta ympäristöystävällisestä toiminnastaan. Kaupungin maineella ympäristöasioissa on merkitystä, hyvä imago voi osaltaan vaikuttaa esimerkiksi lapsiperheiden asuinpaikan valintaan. 

Me allekirjoittaneet Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet pyydämme asianomaisia viranhaltijoita selvittämään:

1. mahdollisuutta aloittaa Kaarinassa energiansäästötalkoot; ja

2. tulisiko Kaarinan liittyä energiansäästösopimukseen?

Kaarinassa 13.11.2017

KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄ
Mikko Aaltonen

Aloite liikenteen turvallisuustarkastelun toteuttamiseksi

18.92017

Krossinkatu ja Laasmäenkatu muodostavat Kaarinantien ongelmallisen risteysalueen. Tämä on havaittavissa päivittäin ruuhkaisimpina liikenteen aikoina. Krossinkadun suunnasta Laasmäenkadun suuntaan ajettaessa käytetään suoraan ja vasemmalle Kaarinan keskustan suuntaan kääntyvien kaistaa. Laasmäenkadun suunnasta Krossinkadun suuntaan ja oikealle Kaarinan keskustaan kääntyvää kaistaa.

 

Lisääntyneen liikenteen johdosta samojen kaistojen käyttäminen vie kaikilta samanaikaisilta liikkujilta vihreän valon ajan, jonka seurauksena osa joutuu liikkumaan vielä punaisen valon aikana, koska on valon vaihduttua risteysalueella.

 

Risteyksessä Kaarinantien ja Laasmäenkadun ylittävät suojatiet, joiden turvallisuus näin vilkasliikenteisessä risteyksessä on hyvin kyseenalainen ja kuluvanakin vuotena on onnettomuuksia tapahtunut.

 

Kaupungin entisen varikon alueelle on ryhdytty rakentamaan uutta liikekiinteistöä, joka on alueen kehittymisen kannalta varsin positiivinen asia. Rakentaminen on lisännyt liikennettä jo nyt alueella ja myöhemmin Laasmäenkadun, Autoilijankadun ja Varastomiehenkadun alueella liikenne lisääntyy entisestään. Liikenteen suuntautuminen selviää rakentamisen valmistumisen myötä tarkemmin, mutta varmastikin suurimmat haasteet tulevat olemaan Laasmäenkadun ja edellä todetun risteysalueen osalla.

 

Esitämme, että aloitteessa todetulla alueella tehdään ennakoiva liikenneturvallisuustarkastelu ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisen sekä sujuvan liikenteen mahdollistamiseksi.

Janne Aso

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Wallas Marinen ulkoilupihasta

22.5.2017 Sanna Vauranoja

Valkeavuoren yläkoulun pienryhmät työskentelevät Wallas Marinen tiloissa. Alun perin ratkaisun oli tarkoitus olla väliaikainen, mutta pienryhmille ei tilaa riitä uudessa, nyt rakennettavassa Valkeavuoren uudessa koulussa.

Pienryhmien ainoana ulkoilupaikkana toimii nyt parkkipaikka, joka on samalla myös päivittäin pysäköintikäytössä. Muuta ulkoilualuetta koululaisilla ei ole.

Samaan aikaan uusissa opetussuunnitelmissa painotetaan liikunnan lisäämistä ja hallitus on asettanut tavoitteeksi koululaisille tunnin liikuntaa päivässä koulupäivän aikana. Pienryhmien nykytilanne ei näitä tavoitteita tue.

 

Esitämme, että piha-asia ratkaistaan vielä kesän aikana Wallas Marinen osalta siten, että syksyllä lukuvuoden alkaessa koulutilojen lähiympäristöstä löytyy ulkoiluun ja välituntiaktiviteetteihin soveltuva turvallinen ja innostava alue, josta löytyy valmiit suunnitelmat kaupungilta kaukaloineen ja oleskelualueineen.

 

Tämä on jokaisen kaarinalaisen koululaisen perusoikeus. Koululaiset hyötyvät ulkoilusta ja riittävästä liikunnasta välitunneilla huomattavasti opetukseen keskittymisen ja pidemmän aikavälin terveyshyötyjen kannalta.

Aloite Turun seudulliselle joukkoliikennelautakunnalle

22.3.2017 Matti Alander

Kaupunkiliikenne on tunnetusti jalankulkijoille vaarallista, jopa suojatiellä.
Raskaissa ajoneuvoissa usein huono näkyvyys syynä onnettomuuksiin. Nykyaikaisella kameratekniikalla
pystytään vaikuttamaan kuljettajan näkemään merkittävästi.
Ehdotan , että Fölin linja-autoihin otetaan käyttöön 360 asteen kamerat mahdollisimman nopeasti.

Vesitornin valaistus

13.3.2017

Kaarinan vesitorni on ollut vuosikausia kauniisti valaistu maamerkki, joka aikoinaan toteutettiin taiteilija Reima Nurmikon hologrammivalaistuksella.

Nyt tämä valaistus on ilmeisesti tullut tiensä päähän ja vaatisi uudistamista.

 

Me allekirjoittaneet valtuutetut pyydämme kaupunginhallitusta ryhtymään työstämään uuden nykyaikaisen, vähän energiaa kuluttavan LED-valaistuksen aikaansaamiseksi vesitorniimme.

Sisäilmaongelmat Kaarinassa

13.3.2017

Home- ja kosteusvauriot, sekä sisäilmaongelmat koettelevat koko Suomea: Kouluja, päiväkoteja, omakotitaloja, virastoja jne… Omakotialoja ja suurempiakin kiinteistöjä on alettu jopa purkamaan.

Nyt kun tilalle rakennetaan erittäin kalliisti uutta, tulisi ne suunnitella ja toteuttaa esimerkillisen kosteusturvallisesti. Päästöttömin ja terveellisin rakentein, jotta rakennuksissa voidaan oleskella turvallisesti ,vähintään seuraavan suunnittelujakson 50 vuotta.

Me allekirjoittaneet Kokoomuksen valtuutetut esitämme, että uusissa rakennuksissamme Kaarinassa, käytetään mahdollisuuksien mukaan vain sisäilman päästöluokkaan M 1 -hyväksyttyjä rakennusmateriaaleja.

Valtuustoaloite sähköisestä ajanvarauksesta neuvolaan

13.3.2017

Kaarinassa on mahdollista varata aika 5- ja 6-vuotiaiden lastenneuvolaan. Muuten sekä äitiys- että lastenneuvolaan varataan aika soittamalla omalle neuvolahenkilölle arkisin kello 12-13. Jonotus ei ole mahdollinen, vaan numeroon on soitettava niin kauan uudelleen, että linja on vapaa.

Ajanvaraus puhelimitse on monella tapaa hankala. Jos vanhempi työskentelee avokonttorissa tai ylipäätään esimerkiksi asiakaspalvelutyössä, puhelimessa roikkuminen tiettynä kellonaikana on hankalaa. Myöskään puolison huomioiminen ajanvarauksessa on mahdotonta, sillä harva pariskunta on yhdessä kalentereidensa kanssa kello 12-13 arkisin.

 

Budjettikäsittelyssä syksyllä 2016 esitimme jo sähköiseen ajanvaraukseen siirtymistä. Uudistamme kehitysehdotuksemme valtuustoaloitteella.

 

Sähköinen järjestelmä on jo olemassa, sillä ajanvaraus onnistuu 5- ja 6-vuotiaiden osalta. Muutoksen myötä voidaan samalla harkita, että erillisestä soittoajasta luovuttaisiin. Tällöin vapautuisi aikaa vastaanottotyöhön ja toisaalta yhden neuvolahenkilön aika puhelin- ja chatneuvontaan kello 8-16. Raskausmyrkytys tai muut huolenaiheet kun eivät aina noudata kelloa. Puhelinpäivystys voisi olla kiertävä vuoro kaikkien neuvolatyöntekijöiden kesken, jolloin kukaan ei olisi puhelimessa pelkästään.

 

Ketterien sähköisten palveluiden, asiakaslähtöisyyden ja lapsiperheiden puolesta

Aloite projektihallinnan vakiinnuttamiseksi Kaarinassa

23.1.2017

Kaarinan kaupungissa tehdään vuosittain kymmeniä erilaisia kehitysprojekteja ja –hankkeita. Projektinhallinnan periaatteet eivät kuitenkaan ole systemaattisesti käytössä projektien ohjaamiseksi tai ne eivät näy luottamushenkilöille.

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Kaarinassa ryhdytään kokoamaan kaikilla toimialueilla tehtävät projektit ja hankkeet yhteen sähköiseen listaan, josta näkyvät

- Toimiala/palvelualue
- Projektin kesto
- Budjetoidut kustannukset ja toteutuma
- Projekti tavoitteet
- Vastuu
- Tulokset ja niiden arviointi

Projektilistaus raportoidaan 2-4 kertaa vuodessa kaupunginhallitukselle ja vähintään kerran vuodessa valtuustolle. Sähköisen seurantatyökalun avulla on mahdollista nähdä, ettei päällekkäisiä projekteja tehdä, saavutetaanko hankkeilla haluttuja tuloksia ja mikäli tulokset ovat lupaavia, halutaanko projekteissa kokeillut toimintamallit vakiinnuttaa operatiiviseen käyttöön kaupungissa vai ei.

Harrastustakuu – jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus

17.1.2017

Harrastustakuun tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi harrastus. Lasten ja nuorten harrastaminen parantaa oppimista, kehittää sosiaalisia taitoja sekä tuo mielekästä tekemistä vapaa-aikaan. Jokaisella lapsella on oikeus harrastukseen.

 

Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan 35 prosenttia nuorista (alle 29-vuotiaat) on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen vuoksi. Lisäksi Nuorisoasian neuvottelukunnan ja Nuorisotutkimusverkoston syyskuussa julkaiseman Lasten ja Nuorten vapaa-aikatutkimuksen mukaan vain vajaa neljännes urheiluseurassa mukana ollut lapsi jatkaa harrastustaan 15-vuotiaana. Nuorista tänä päivänä enää hieman reilu puolet kokee kiinnittyvänsä suomalaiseen yhteiskuntaan, kun vielä 2012 luku oli 76 prosenttia. Harrastustoiminta on ennaltaehkäisevää työtä, jolla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä ja joka luo myös yhteenkuuluvuutta.

 

Harrastuksen aloittamisen tai sen jatkamisen suurin yksittäinen este on harrastusten kustannukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt harrastamisen hintaan vaikuttavia tekijöitä erityisesti liikuntaharrastusten näkökulmasta. Selvityksessä nostettiin esille muun muassa lajiliittojen yhteiset lisenssijärjestelmät sekä matalan kynnyksen harrastustoiminnan tarjoaminen. Lisäksi selvityksessä esitettiin kuntatason toimenpiteeksi liikuntapaikkojen maksutonta tai nimellisiin korvauksiin pohjautuvaa käyttöä erityisesti lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi.

Harrastustoiminnan aloittamisessa on tärkeää, että kunnassa on tarjolla matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tuetaan lasten ja nuorten monipuolista harrastamista.

 

Kaarinan kaupunki on mukana alueen kuntien yhteisessä Mihi-toiminnassa jonka tarkoituksena on tarjota yhteistyössä alueen seurojen kanssa ilmaisia liikuntamahdollisuuksia 13-19 -vuotiaille nuorille. Valitettavasti kuitenkin Kaarinan alueella on toiminnassa tarjolla vain kaksi harrastemahdollisuutta viikossa ja nekin kaupungin mahdollistamina. Lisäksi kaupungin nettisivuilta löytyy useasta kohtaa tietoa lapsille ja nuorille tarjolla olevista harrastemahdollisuuksista. Valitettavasti nämä tiedot ovat monimutkaisesti ja erittäin hajanaisesti löydettävissä sekä osittain myös vanhentuneita. Lisäksi kaikki linkit eivät aina johda mihinkään.

 

Edellä olevan perusteena esitämmekin, että Kaarinassa kootaan sähköinen harrastusvalikko esimerkiksi Yritys- ja palveluhakemiston yhteyteen ja että kaupungin nettisivujen nykyinen hajanainen tieto kootaan yhden selkeän otsakkeen alle ja sen päivityksestä ajantasalle pidetään huolta. Nettisivuille tulee myös selkeästi kartoittaa ilmaiset harrastusmahdollisuudet. Lisäksi seurojen kanssa yhteistyössä yritetään saada aikaiseksi lisää ilmaisia harrastevuoroja Mihi-toiminnan puitteissa ja myös nuoremmille eli alle 13-vuotiaille pyritään saamaan vastaavankaltaista toimintaa. Esitämme myös, että Kaarinassa käynnistetään virallinen kampanja eri medioissa jossa kannustetaan ja myös taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.   

Aloite valtuuston kokousten videoinnin käynnistämisestä uudelleen

12.12.2016

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Kaarinan kaupunki ottaisi uudelleen käyttöön valtuuston kokousten videoinnin.

 

Live-lähetykset sekä avoimesti julkaistavat tallenteet ovat nykyaikainen tapa tukea kuntalaisten osallistumista ja lisätä tietoisuutta päätöksenteosta sekä eri poliittisten ryhmien tavoitteista ja tavoista toimia. Etenkin tulevana kuntavaalivuonna politiikan seuraamisen tulee olla kuntalaisille mahdollisimman vaivatonta. Videotallenteesta on myös mahdollista jälkikäteen tarkastaa puheenvuorojen sisällöt. Kokousten live-lähetykset ovat lisäksi yksi askel kohti sähköistä etäkokoustamista.

 

Ensisijaisesti ehdotamme, että videointi toteutettaisiin alasta kiinnostuneiden lukion opiskelijoiden voimin osana koulutyöskentelyä.

Aloite Kaarinan kaupungin henkilöstön johtamisen, työolojen ja pelisääntöjen yhdenmukaisuuden selvittämiseksi

12.12.2016

Kokoomuksen tietoon on kantautunut eri henkilöstöryhmien taholta näkemyksiä että työoloihin ei kiinnitetä kaupungissa tasapuolisesti huomiota. Varsinkin naisvaltaisilla toimialoilla työkuorma on useasti lähes ylivoimainen, ja jo tästä syystä syntyy herkästi epäilyksiä että on toimialoja joilla työtahti ei ole samaa luokkaa.

Kokoomus onkin huolissaan vallitsevista, mahdollisesti hyvinkin vaihtelevista käytännöistä eri toimialoilla toimivien henkilöstöryhmien välillä koskien työolosuhteita, johtamista, työkuorman jakautumista ja työyhteisön sisäisiä pelisääntöjä.

Nämä asiat ovat käsittääksemme toki seurannassa jo nyt, mutta näkökulma jossa suoritetaan objektiivista vertailua eri toimialojen kesken nähdäksemme puuttuu. Kokoomus esittääkin suoritettavaksi selvityksen, joka tarkastelee koko organisaatiota ja henkilöstöä.

Tarkoitus ei suinkaan ole edellyttää sekuntikellon kanssa mittaamaan henkilöstön työtahtia ja -aikoja. On yhtäkaikki selvää että työnkuvista johtuvat eroavaisuudet muokkaavat myös työn sisältöä ja työn suorittamisen intensiteettiä

 

Yleisen motivaation säilymisen kannalta on silti mielestämme välttämätöntä selvittää ovatko työn ja sen tekemisen pelisäännöt varmasti samansuuntaiset kaikilla toimialoilla. Myös johtamiskäytännöissä on varmasti kirjavuutta mihin olisi hyvä saada selvyyttä ja tarkempaa ohjeistusta siten etteivät toimintatavat ja käytännöt ole siitä johtuvia kuka milloinkin sattuu esimiesasemassa olemaan.

Uskomme kokoomusryhmässä että pääsääntöisesti asiat ovat toimialasta riippumatta kunnossa, mutta yleisen viihtyvyyden kannalta ja epäilysten hälventämiseksi Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää että asiasta tehdään pikaisesti kunnollinen selvitys. Tämä on hyödyllistä myös uuden organisaation toiminnan kannalta.

Aloite avoimen ostoreskontran käyttöönotosta

14.11.2016

Kaupunki ja julkinen sektori ylipäätään on merkittävä asiakas alueen ja kunnan yrityksille. Toisaalta Kaarinan arvoihin lukeutuu avoimuus ja Kaarina haluaa olla jatkossakin yrittäjämyönteinen kunta.

Hankintalaki edellyttää yli 10 000 euron hankintojen kilpailuttamista ja hankintalain muuttuessa yli 30 000 euron hankinnat. Kaikki tätä pienemmät summat kuitenkin jäävät näkymättömiin. Lisätäksemme Kaarinan yritysmyönteisyyttä ja avoimuutta, ostojen julkaiseminen olisi niin kuntalaisten kuin yritystemmekin etu.

Kaarinan kokoomuksen valtuustoryhmä esittää Kaarinan kaupungin siirtymistä avoimeen dataan ostolaskujen osalta. Muun muassa Lieto julkaisee vuosittain ostolaskunsa avoimena datana.

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Aloite start-upien ja pienyrittäjien toimitiloista Kaarinaan

14.11.2016

Kaarinan kaupunki on tunnettu yritysmyönteisyydestään; yritystontteja on saatavilla, kaavoitus ja rakennusvalvonta on nopeaa sekä joustavaa, Kaarinassa toimii yrittäjien ja kaupungin yhteinen Kaarinan Kehitys Oy.

Yritys- ja työelämä on kuitenkin suuren murroksen keskellä. Työsopimussuhteista työtä siirtyy yrityksiin ja alihankkijoille. Yksinyrittäjien, freelancereiden ja luovan työn tekijöiden määrä kasvaa vuodesta toiseen, start-up yrittäjyydessä on suuria kasvumahdollisuuksia.

 

Turusta löytyy start-upeille ja pienyrityksille monipuolisia yhteisöllisiä yritystiloja työpisteistä työhuoneisiin. Kaarinassa tiloja löytyy hyviä tiloja muun muassa toimistohotelleista, mutta ne ovat erityisesti aloittaville yrityksille liian kalliita ja niistä osin puuttuu mahdollisuus yhteisöllisyyteen ja sen kautta yhteistyökumppaneiden löytämiseen.

Kaarinaan tarvittaisiin pienyrityksille sopivia yhteisöllisiä yritystiloja kohtuullisella vuokralla.

 

Kaarinan kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Kaarinan kaupunki yhdessä Kaarinan Kehityksen ja yrittäjäyhdistysten kanssa ryhtyy selvittämään sopivaa yhteisöllistä tilaa, jossa start-upit ja pienyrittäjät voisivat työskennellä rajatun, yrityksen alkuvaiheen ajan kohtuullisella vuokralla. Lähtökohtaisesti tila toimisi omakustannusperiaatteella, mutta tilan vuokraajana yritysten suuntaan olisi Kaarinan Kehitys Oy.

Aloite K1-linjan reittimuutokseksi

22.8.2016

Littoisten linja-autoreitit ovat jälleen muutoksen kohteena. Kun Kohmon joukkoliikennekatu avautuu lopettaa nykyinen 600-linja toimintansa ja se korvataan Kohmosta Littoisiin jatkavilla bussiyhteyksillä.

Muutoksen myötä vuoroväli tihenee, mutta se aiheuttaa myös ongelman: yhteys Littoisista Varissuolle katkeaa. Tämä on selkeä heikennys pohjoisen Kaarinan joukkoliikenneyhteyksissä. On huomioitava että Varissuolla on paljon littoislaisten käyttämiä palveluita; mm. Littoisten posti toimii Varissuon R-kioskilla. Myös monet Littoisissa asuvat lapset ja nuoret käyvät Normaalikoulua, ja koulumatkanteko vaikeutuu.

 

Ratkaisu voisi olla kuitenkin yksinkertainen: nykyiseen K1-linjaan tehdään reittimuutos siten että linja koukkaa Varissuon kautta. Uusi yhteys palvelisi niin Auranlaaksoa kuin Palomäkeä ja Verkakaartakin. Linjan nopeuttamiseksi se voisi liikennöidä koko matkan Verkakaaren risteyksestä Littoistentietä suoraan Varissuolle, kääntymättä Uudelle Littoistentielle.

Valtuustoaloite Rungon tiejärjestelyistä

25.1.2016

Rungon koulussa opiskelee noin 150 oppilasta. Oppilaat asuvat pääasiassa Piikkiönmetsässä, Raadelmassa, Rojolassa ja Sipilänmäessä.

Hartela rakentaa parhaillaan uusia asuntoja Raadelman alueelle. Raadelman alueen koululaiset kulkevat Haartmanintieltä Rettigintielle ja edelleen Peltokyläntielle. Sekä Rettigintieltä että Peltokyläntieltä puuttuvat kevyenliikenteen väylät, vaikka ainoa 110-tien alikulku Rungon koululle menee nimenomaan Peltokyläntien päästä. Lisäksi osa Rettigintiestä on valaisematta.

 

Piikkiönmetsän koululaiset kulkevat kouluun 110-tien kevyenliikenteenväylää ja ylittävät Vanhan Viipurintien suojatietä pitkin, ennen koulualueelle saapumistaan. Risteysalue on pimeä. 110-tien, Raadelmaantien ja Aleksanterintien risteys on erityisesti aamuisin ja iltaisin ruuhkainen. Aamuisin Aleksanterintieltä Kaarinan suuntaan ja iltapäivisin Raadelmaantieltä Piikkiön suuntaan risteyksen ylitys on hidasta, vaarallista ja hankalaa muun muassa kaiteiden estämän näkyvyyden vuoksi. Viimeksi lauantaina 23.1.2016 risteyksessä sattui kolmen auton kolari, jossa tarvittiin paikalle muun muassa Medi-Heliä.

Ratkaisuksi esitämme Rettigintien valaisua kokonaisuudessaan, Rettigintien ja Rojolantien hiekkateiden päällystämistä asfaltilla, Vanhan Viipurintien ja 110-tien risteysalueen valaistuksen parantamista sekä Raadelmaantien, Aleksanterintien ja 110-tien risteyksen kiertoliittymää alueen turvallisuuden lisäämiseksi.

Lisäksi ehdotamme, että Rettigintien ja Peltokyläntien varren kevyenliikenteenväylän tarve arvioidaan.

Aloite yksityisen lääkäripalvelun käynnistämisestä Kaarinan terveyskeskuksen tiloissa

17.6.2013

Kaarina siirtyi 1.4.2013 alkaen yhteispäivystykseen TYKS:n T-sairaalaan. Kaikki lääkäripäivystys on toteutettu TYKS:in yhteispäivystyksessä iltaisin kello 16:sta eteenpäin ja viikonloppuisin kaikkina aikoina. Yksityiset lääkäriasemat Turussa ovat lisänneet päivystysaikojaan iltaisin ja viikonloppuisin merkittävästi. Kaarinassa ollaan toistuvasti pyritty saamaan ilta-aikoja terveyskeskukseen, mutta neuvottelut eivät ole tuottaneet tulosta.

 

Kaarinan kokoomuksen valtuustoryhmä tekee aloitteen selvitystyöstä, jolla selvitettäisiin yksityisen lääkärivastaanoton käynnistämismahdollisuuksia terveyskeskuksen tiloissa. Vaihtoehtoina on joko oman lääkäripalveluyhtiön perustaminen kaupungin alaisuuteen (vrt. HYKSin) tai lääkärivastaanottopalvelun tilaaminen olemassa olevilta yrityksiltä tietyillä kriteereillä. Keskeisenä kriteerinä palvelulle olisi toimiminen ilta- ja viikonloppuaikoina terveyskeskusten tiloissa vuokralaisena ja omien terveyskeskuslääkäreidemme priorisointi ensisijaisina vastaanottolääkäreinä yrityksessä. Tämä tarjoaisi omille lääkäreillemme ns. praktiikkamahdollisuuden Kaarinassa ja se voisi toimia jopa vetovoimatekijänä terveyskeskuslääkärinä toimimiselle Kaarinassa.

 

Terveyskeskuksessa tapahtuvan yksityisen lääkärivastaanoton etuina edellä mainittujen tekijöiden ohella olisi kalliiden laitteiden ja tilojen käyttöasteen paraneminen, terveyspalvelun tuottamat tulot kaupungille ja erityisesti lääkärivastaanoton saatavuuden paraneminen Kaarinassa ilman, että aina pitäisi lähteä Turkuun lääkäriin esim. työpäivän jälkeen. Selvityksessä on hyvä ottaa huomioon, riittääkö Kaarinan oma väestö- ja lääkäripohja tähän vai tarvitaanko yhteistyökumppaneita Paimion tai Paraisten suunnasta. Lisätietoa yhtiömallista voi hakea esimerkiksi HYKSin Oy:stä Uudeltamaalta.

Aloite hyvinvointipalveluiden palvelutasoraportista

15.4.2013

Talouspaineet ovat Kaarinassa jatkossa entistäkin suuremmat ja toisaalta kulut ovat nousussa erityisesti hyvinvointipalveluissa johtuen mm. ikääntymisestä. Terveyskeskuksessamme on mittavat jonot lääkäreille, ilta-aikojen tarjonta Kaarinassa on ratkaisematta, eikä säästökohteita ole helppo löytää.

Jotta lautakunnat, hallitus ja valtuusto eivät joutuisi tekemään sekä taloudellisesti että palvelutasoihin merkittävästi vaikuttavia päätöksiä summamutikassa, Kaarinan kokoomuksen valtuustoryhmä tekee aloitteen palvelutasoraportista.

Palvelutasoraportissa toivotaan olevan vastuualueittain kaikki hyvinvointipalvelut eriteltynä ja niiden perässä tieto, onko palvelu lakisääteinen, suositus vai jokin muu. Lisäksi raportissa olisi hyvä olla vertailutietoa ko. palvelun kustannus- ja/tai laatutasosta Suomessa eli onko Kaarinan tarjoama palvelu kalliimpaa/halvempaa tai laajempaa/suppeampaa kuin muissa kunnissa. Raportin avulla palveluita olisi helpompi priorisoida kokonaisuutena eikä käsitellä vain yhtä asiaa kerrallaan.

Please reload