Miten valtuusto valitaan?

Kaarinan valtuusto koostuu 51 valtuutetusta, joka valitaan 9.4.2017 pidettävissä kuntavaaleissa neljäksi vuodeksi. Uuden vaalilain myötä vaalit pidetään nyt keväällä.

Valtuuston paikkajako määräytyy vaaleissa puolueiden kesken annettujen äänten suhteessa
Kokoomuksella on Kaarinan valtuustossa tällä hetkellä 15 valtuutettua.

Keitä valtuustossa istuu?

Kaupunginvaltuusto on jakautunut valtuustoryhmiin poliittisten voimasuhteiden mukaisesti. Kullakin valtuustoryhmällä on yhtä monta varavaltuutettua kuin heillä on varsinaisiakin valtuutettuja. Nämä eivät ole henkilökohtaisia, vaan kukin ryhmä kutsuu estyneiden valtuutettujen tilalle paikalle tarvittavat varavaltuutetut sisääntulo- eli äänimääräjärjestyksessä.
 

Jokaisella valtuutetulla on oma paikka valtuustosalissa ja yleensä tärkeämmissä asemissa olevat valtuutetut istuvat oman ryhmänsä keskuudessa lähimpänä eturiviä. Paikalla ovat myös johtavat virkamiehet, kaupunginjohtaja ja sihteeri. Kaupunginvaltuuston kokousta johtaa valtuuston puheenjohtaja.

Valtuuston kokoukset ovat avoimia tilaisuuksia ja valtuustosalin takaosasta on varattu istuimia tulla seuraamaan valtuuston kokouksia.

Suosittelemme!

Mitä tapahtuu valtuuston kokouksessa?

Valtuuston päätettäväksi tuodaan esityslistalla tärkeimmät kuntapäätöksentekoa koskevat asiat, käytyään yleensä ensin lautakuntien ja kaupunginhallituksen käsittelyssä.

 

Valtuusto voi tehdä vielä päätösesitykseen muutoksia, hylätä sen tai lisätä siihen ponsia. Tämä tapahtuu jonkin läsnäolevan valtuutetun esityksestä mikäli joku sitä kannattaa. Mikäli valtuusto ei ole yksimielinen, asiasta äänestetään. Päätökset syntyvät äänten yksinkertaisella enemmistöllä.

Valtuuston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät netistä, mutta ikävä kyllä ne sisältävät vain muutosesitykset ja päätökset, eivät asiasta käytyjä keskustelupuheenvuoroja.

Suuri osa esityslistan asioita ovat rutiinipäätöksiä jotka eivät aiheuta mitään keskustelua, vaan ne päätetään esityksen mukaisesti.

Toiset pykälät saattavat saada aikaan hyvinkin vilkkaan keskustelun ja mutkikkaan käsittelyn, joka saattaa sisältää palautusesityksiä, useampia muutosesityksiä äänestyksineen, neuvottelutaukoja jne. Pääsääntönä voi sanoa että esityslistan pituudesta ei koskaan voi ennakkoon tehdä päätelmiä kokouksen kestoajasta. 

"Pakollinen" kahvitauko antaa usein tarpeellista hengähdys-, keskustelu- ja miettimisaikaa.

Hyvän käsityksen kaupunginhallituksen käsittelemistä asioista saa katsomalla kokousten pöytäkirjoja: http://www.kaarina24.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek.htm

Mitä tekee kaupunginhallitus?

Kaupunginhallitus on ylin toimeenpaneva elin joka valvoo valtuuston tekemien päätösten toimeenpanoa. Se kokoontuu usein, sillä sen kautta kulkee periaatteessa kaikki merkittävät asiat, niin lautakuntien käsittelemät kuin muutkin asiat. Osa kaupunginhallituksen asioista viedään valtuuston päätettäväksi.

Hyvän käsityksen kaupunginhallituksen käsittelemistä asioista saa katsomalla kokousten pöytäkirjoja: http://www.kaarina24.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek.htm

Keitä kaupunginhallituksessa istuu?

Esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä yleensä hallintojohtaja. Jäseniä on 13, paikat jakautuvat poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.

Kaupunginhallituksessa on neljä kokoomusjäsentä ja hallituksen puheenjohtaja toimii Merja Kantalainen. Hallituspöydässä istuu myös valtuuston 1. varapuheenjohtaja Hannu Hurme.

 

Ns. ottojärjestykseen sisältyy tasapuolisuusvaatimus mies- ja naispaikkojen osalta. Kaupunginhallituksen kokouksissa ovat myös läsnä puheoikeudella kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajat.

 

Virkamiehistä ovat paikalla ne johtavat virkamiehet joiden toimialaan kuuluvia asioita on esityslistalla päätettävänä, sekä muita paikalle kutsuttuja virkamiehiä tai muita pyydettyjä. Myös mm. talous- ja henkilöstöjohtajalla on läsnäolooikeus.

Mitä tehdään lautakunnissa?

Lautakunnat käsittelevät omaan toimialaansa liityyvät asiat. Esityslistan valmistelee ja esittelee yleensä johtava virkamies.

Lautakunnan jäsenten ei oleteta olevan alan erikoisasiantuntijoita - terve kiinnostus ja omaehtoinen perehtyneisyys riittää. Asiat käydään läpi niin että maallikkokin ne ymmärtää ja "tyhmiäkin" kysymyksiä esitetään paljon.

Kuten valtuustokäsittelyssäkin lautakunta voi tehdä muutoksia tai hylätä esityksen, ja tarvittaessa äänestetään. Lautakunnasta asiat jatkavat usein kaupunginhallituksen käsittelyyn.
 

Toisin kuin valtuuston kokoukset, lautakuntien kokoukset ovat suljettuja. Hyvän käsityksen lautakuntien käsittelemistä asioista saa katsomalla kokousten pöytäkirjoja: http://www.kaarina24.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek.htm

Keitä lautakunnassa istuu?

Lautakunta koostuu tavallisesti 11 luottamushenkilöstä, paikat jakautuvat poliittisten voimasuhteiden mukaisesti. Jäsenet ovat puolueet valinneet keskuudestaan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varahenkilö.

Muita paikalla olijoita ovat esittelevä virkamies, esimerkiksi tekninen johtaja sekä sihteeri. Lisäksi paikalla on kaupunginhallituksen edustaja, keskuudestaan valitsema vakituinen henkilö. Hän on läsnä puheoikeudella ilman päätäntävaltaa. Paikalla voi myös olla henkilöstön edustaja sekä mahdollisesti muita lautakunnan pyynnöstä paikalle kutsuttuna.

Mitä kokoomuselimiä on ja mitä ne tekevät?

Kokoomusyhdistykset. Kaarinan viisi kokoomusyhdistystä pyörittävät ruohonjuuritason toimintaa järjestäen keskustelutilaisuuksia, tapahtumia, laatien aloitteita - ollen tärkeä kontaktikanava tavallisten kuntalaisten ja päättäjien välillä. Yhdistykset myös vastaavat pitkälti käytännön vaalityöstä ja niihin liittyvistä tapahtumista, mainosten jakelusta jne.

Kunnallisjärjestö on Kaarinan kokoomusyhdistysten kattojärjestö, jolla itsellään ei ole jäseniä. Sen elimiä ovat hallitus ja yhdityksen virallinen kokous, johon yhdstykset ovat valinneet edustajansa jäsenmääränsä oikeuttaman edustuksen mukaisesti. Kunnallisjärjestö on "Kokoomusbrändin" ja prosessin virallinen edustaja piirijärjestöön ja puolueeseen nähden.

 

Kunnallisjärjestön puheenjohtajana toimii Kari Friman, ja se kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa sunnuntaisin ennen seuraavana päivänä pidettävää valtuuston kokousta. Kokouksessa käsitellään ja keskustellaan yleistä poliittista tilanteesta ja käydään läpi kaupunginvaltuuston esityslistalla olevia asioita.

Valtuustoryhmä käsittää Kokoomuksen valtuutetut ja se kokoontuu ennen valtuuston kokousta. Se käy myös tiivistä ja jatkuvaa keskustelua suljetussa facebook-ryhmässä käsillä olevista asioista. Myös varavaltuutetut ovat tervetulleita osallistumaan keskusteluun.

 

Valtuustoryhmän puheenjohtajana toimii Sanna Vauranoja. Hän edustaa ryhmää myös kaikista valtuustoryhmistä koostuvasta ryhmäpuheenjohtajatoimikunnassa, joka on neuvotteleva elin ennen valtuuston kokouksia ja toisinaan niiden kuluessakin.

Hallitusryhmään kuuluvat Kokoomuksen kaupunginhallituksen pöydässä istuvien jäsenten ja heidän varajäsentensä sekä valtuuston 1. varapuheenjohtajan lisäksi edustajat jokaisesta lautakunnasta.

Ryhmän johtajana toimii kaupunginhallituksen pj Merja Kantalainen, ja se käsittelee keskuudessaan kaupunginhallituksen listalla olevat asiat. Kh:n puheenjohtajalla on tiiviit yhteydet kaupunginjohtajaan ja johtaviin virkamiehiin sekä muiden puolueiden hallitusryhmien johtohenkilöihin.

Miten luottamuspaikat jaetaan puolueiden kesken?

Tässä on omaa matematiikkaansa ja myös jossain määrin sopimuksenvarainen asia. Kaarinassa on sovittu että jako suoritetaan ääniosuuden perusteella ns. korimallin pohjalta. Ensimmäisessä korissa on tärkeimmät tehtävät: kaupunhginhallituksen pj, valtuuston pj, lautakuntien pj:t. Sitten tulevat kaupunginhallituksen vpj ja jäsenet.

Ottojärjestyksen mukaan eniten paikkoja saanut ryhmä (tai vaaliliitto) valitsee tärkeimmän paikan, sitten seuraavaksi enemmän saanut. Siten kaupunginhallituksen puheenjohtaja on viime aikoina ollut kokoomuksen ja valtuuston pj SDP:n mandaatti. Voittaneella ryhmällä on seuraava ottopaikka jonossa ennen sitä ryhmää joka sai vähemmän kuin puolet voittaneen äänistä. Ja näin jatketaan kunnes kaikki luottamuspaikat on jaettu.

Miten luottamuspaikat jaetaan Kokoomuksen sisällä?

Tästä laadittiin juuri yhteisesti sovitut pelisäännöt. Jaoissa otetaan huomioon ehdokkaan saama äänimäärä, omat toivomukset, osallistuminen Kokoomuksen ja jäsenyhdistysten toimintaan, ammatillinen ja muu kokemus jne.

 

Mitään valmista "exceliä" tähän ei ole, vaan jaot puntaroidaan tapauskohtaisesti erillisessä toimikunnassa joka tekee esitykset, ja lopullisen päätöksen tekee kunnallisjärjestö. 

Voinko minäkin saada lautakuntapaikan tai jonkun muun luottamustoimen?

Ilman muuta, kaikille mukana olleille ehdokkaille löytyy varmasti jokin luottamustehtävä. Varsinaiseksi valtuutetuksi valituille pyritään kaikille saamaan jäsenyys jossain lautakunnassa tai muussa merkittävässä luottamuselimessä.
Äänimäärä, meriitti ja oma toive ratkaisevat, mutta yksinomaan ei mikään näistä.

Miten yksittäinen luottamushenkilö voi vaikuttaa?

Monin tavoin. Luottamushenkilöllä on esim. valtuuston tai lautakunnan jäsenenä mm. puheoikeus, oikeus esittää muutoksia ja esityksiä, oikeus äänestää. Hän on oikeutettu saamaan virkamiehiltä lisätietoa asioista joko kokouksessa tai muulloinkin olemalla heihin suoraan yhteydessä. 


Ei ole tavatonta että yksittäisen valtuutetetun tekemä muutos- tai lisäysesitys tulee hyväksytyksi vielä valtuustokäsittelyssäkin, etenkin jos esitetty seikka on hyödyllinen ja kaikin puolin perusteltu.

Entä jos oma näkemykseni poikkeaa kokoomusryhmän näkemyksestä?

Kokoomuksessa on aina korostettu yksilön vapautta asioista päätettäessä. Edellytämme kuitenkin että tällaisessa tilanteessa tulee tämä aina tuoda hyvissä ajoin esiin, jotta asiasta voidaan keskustella. Ja usein tapahtuukin että hyvin perusteltu näkemys voi voittaa muidenkin jäsenten näkemykset puolelleen ja siten muuttaa ryhmän päätöstä. Tai yhdessä pyritään löytämään kompromissi, jota voidaan ajaa ryhmän näkemyksenä.

 

Poliittisen voiman säilyttämiseksi vakaa pyrkimys on että valtuustosalissa tai lautakunnan kokouksessa kokoomusryhmä esiintyisi aina yksimielisenä. Tärkeintä on välttää tilanne jossa yksittäinen valtuutettu äänestää ryhmästä poiketen kertomatta siitä muulle ryhmälle etukäteen.

Miten tehdään aloitteita?

Pienissä asioissa on hyvä olla yhteydessä suoraan ao. virkamieheen.

 

Isommista, valmistelua ja selvitystä vaativista asioista voi valtuutettu tehdä valtuustoaloitteen. Taustalla oleva ajatus on hyvä esittää esim. valtuustoryhmälle ja laatia siitä lyhyt perusteltu esitys. On tapana myös kerätä aloitteeseen muiden ryhmäläisten allekirjoituksia ja voipa valtuustosalissa pyytää niiltä muidenkin ryhmien edustajilta. Hyviin aloitteisiin on helppo saada tukea yli puoluerajojen.

 

Aloitteet luetaan valtuuston kokouksissa pykälässä "muut asiat".
 

Aloite lähtee sitten valmistelukierrokselle ja myöhemmin lautakuntakäsittelyyn. Aikanaan ne palaavat myös valtuustoon joko tiedoksi tai toimenpiteiden osalta hyväksyttäväksi.
 

Myös yksittäiset kuntalaiset voivat tehdä aloitteita ja ne ohjataan yleensä suoraan asianomaisen lautakunnan käsittelyyn. 

Katso täältä mitä aloitteita Kokoomus on tehnyt menneellä valtuustokaudella

Miten toimin muitten puolueiden ryhmien jäsenten kanssa?

Politiikassa yhteistyö on kaiken a ja o ja on tärkeää pitää yllä hyviä suhteita kaikkiin ryhmiin, niin isoihin kuin pieniinkin. Siksi mielipiteenvaihto ja keskusteleminen muiden ryhmien edustajien kanssa on hyvin suositeltavaa. Tätä kautta saa parhaiten tietoa heillä vallitsevista (keskenäänkin erilaisista) näkökannoista ja ilmapiiristä. On tietysti varottava paljastamasta oman ryhmän sisäisiä luottamuksellisia asioita.

Mitä korvauksia luottamushenkilöille maksetaan?

Palkkio keskeisten luottamuselinten kokouksista on 88 euroa kolmeen tuntiin saakka, minkä jälkeen ylittävältä osalta jokaiselta alkavalta tunnilta lisättynä 50%:lla peruspalkkiosta. Siten esim. neljä tuntia ylittänyt kokous tuottaa 176 euron bruttopalkkion.

 

Palkkiot maksaa Kaarinan kaupunki ja ne ovat ansiotuloa joten niistä vähennetään ennkonpidätys, sekä lisäksi 15% luottamusmiesmaksu.

 

Jos luottamustehtävien suorittamisen takia joutuu pyytämään vapaata ansiotyöstään, kompensoidaan ansionmenetys 100%:sti tiettyyn tuntiansioon saakka. Myös kilometrikorvaukset maksetaan kodin ja kokouspaikan välillä.
 

Mikä ihmeen luottamushenkilömaksu?

Luottamushenkilömaksua kerätään puolueen toimesta ko. puolueen listalla olleilta henkilöiltä heidän luottamustoimiedustuksistaan maksetuista kokouspalkkioista. Sitä kuulee toisinaan kutsuttavan myös puolueveroksi, ja sen suuruus vaihtelee puolueittain, tyypillisesti 10-30% välillä. Kaarinan Kokoomuksen luottamushenkilöille sen suuruus on 15%. 

Maksu menee kunnallisjärjestölle ja pääsääntöisesti sen tuotto menee kuntavaalibudjetin kattamiseen kerran neljässä vuodessa. 

Kaarinan kaupungin palkanlaskenta tekee pidätyksen viran puolesta. Se pidätetään myös sitoutumattamana listalla olleilta.

Miten eroaa jos on sitoutumattomana Kokoomuksen listalla?

Ero on kovin pieni. Allekirjoittamalla ehdokassopimuksen sitoutuu samoihin pelisääntöihin kuin muutkin Kokoomuksen listalla olevat ehdokkaat. Valituksi tultuaan he ovat automaattsesti Kokoomuksen valtuustoryhmän jäseniä ja heidän oletetaan osallistuvan valtuustoryhmän toimintaan samaan tapaan kuin muidenkin sen jäsenten.

 

Useimmiten sitoutumattomina listalla olleet ehdokkaat liittyvät jonkin Kokoomusyhdistyksen jäseneksi ennen pitkää. Näin he pääsevät myös osalliseksi Kokoomuksen sisäisestä päätöksenteosta ja muusta toiminnasta.

Please reload

Kokoomusehdokkaan Q & A -palsta

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etkö löytänyt vastausta sinua askarruttaneeseen kysymykseen? Syy on meidän - ei sinun! Ole ystävällinen ja auta meitä parantamaan tätä sivua lähettämällä kysymyksesi tästä: